Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Dane ogólne

NAZWA KONTRAKTU

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

NUMER PROJEKTU

 POIS.04.01.00-00-0010/17-00

  

Projekt obejmuje budowę obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi ekspresowej S11 o długości 11,98 km, 2 węzłów drogowych: "Szczecinek Środmieście", "Szczecinek Wschód", skrzyżowań jednopoziomowych, obiektów inzynierskich (wiadukty, estakada, mosty, przepusty, kładka dla pieszych) w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury, oświetlenia i urządzeń BRD, dróg poprzecznych i dróg dojazdowych oraz pozostałych elementów infrastruktury. Odcinek drogi ekspresowej S11 stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowany w korytarzu należącym do kompleksowej sieci TEN-T.

Lokalizacja i przebieg trasy obwodnicy:

Planowana obwodnica omijać będzie Szczecinek od wschodu. W większości trasa zlokalizowana jest w pasie terenu pomiędzy granicą zabudowań miejskich a jeziorem Wielimie. Nowo budowany odcinek drogi ekspresowej w przeważającej części przebiegać będzie wzdłuż istniejącej linii kolejowej Koszalin – Szczecinek po jej wschodniej stronie. Włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 11 od północy nastąpi w ul. Koszalińską natomiast od południa w ul. Pilską.

Cele inwestycji:

Celem zadania inwestycyjnego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego biegnącego drogą krajową nr 11 oraz drogami pozostałymi poza granice zabudowy miasta Szczecinek na budowaną obwodnicę, jak również odciążenie miasta od nadmmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z isniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi. Inwestycja usprawni również ruch tranzytowy poruszający się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększy poziom bezpieczenstwa użytkowników. Celem zadania inwetycyjnego jest również wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa zachodniopomorskiego, jak również poza granice państwa. Ponadto realizacja projektu podniesie standard życia lokalnych społeczności poprzez skrócenie czasu podróży oraz zmiejszenie natężenia ruchu, poziomu hałasu i emisji spalin na drogach alternatywnych, a tkaże liczby wypadków i ofiar. 

Planowane efekty inwestycji:

Inwestycja zapewni większą przepustowość w rejonie obwodnicy, poprawi bezpieczeństwo i warunki ruchu pojazdów, odciąży śródmiejski ruch uliczny a także zmniejszy uciążliwość dla mieszkańców Szczecinka poprzez poprawę klimatu akustycznego (ograniczenia hałasu), zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, gleb i wód na terenach znajdujących się obecnie w pobliżu istniejących dróg przelotowych.

Zakres budowy:

 • budowa nowego odcinka drogi ekspresowej klasy S  o przekroju dwujezdniowym, każdy o dwóch pasach ruchu,
 • budowa dwóch węzłów drogowych – węzła „Szczecinek Śródmieście” i „Szczecinek-Wschód”
 • budowa dróg wspomagających obsługujących tereny przyległe,
 • przebudowa dróg istniejących na dowiązaniach do projektowanych,
 • budowa obiektów inżynierskich w ciągu, nad drogą ekspresową i łącznikiem (wiadukty, mosty, estakady)
 • przebudowa istniejących dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych),
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa elementów ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, zieleń ochronna, urządzenia oczyszczające wody opadowe),
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie, bariery ochronne, ogrodzenie).
 • przebudowa istniejących urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowych i instalacji sanitarnych)
 • wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem

 Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa techniczna drogi - S
 • prędkość projektowa - Vp = 100 km/h 
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • liczba pasów ruchu - 2 x 2 pasy 
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m 
 • szerokość pasa dzielącego - 4,00 m  (w tym opaski wewnętrzne 2 x 0,50 m)
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 115 kN/o

Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich:

Data podpisania umowy o dofinansowanie:                 18 lipca 2018 r.

Numer projektu:                                                       POIS.04.01.00-00-0010/17-00

Całkowita wartość projektu:                                       400 780 655,72 PLN

Wydatki kwalifikowane:                                              251 259 906,45 PLN

w tym dofinansowanie unijne:                                    213 570 920,48 PLN