Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Kalendarium

13.11.2015 - zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S11 pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Wykonawcą konsorcjum firm Eurovia i Warbud.

13.11.2015 - 14.03.2017 - okres projektowy inwestycji

14.03.2017 - uzyskanie decyji ZRID dla inwestycji

20.03.2017 - przekazanie Wykonawcy dostępu do placu budowy

od 20.03.2017 - rozpoczęcie prac przygotowawczych

04.05.2017 - zakończenie wycinki realizowanej przez Lasy Państwowe

26.09.2017 - rozpoczęcie rozbiórki wiaduktu drogowego na trasie Szczecinek-Bugno w miejscu projektowanego obiektu WD1

09.2017- początek akcji ochronnej odławiania płazów związany z rozpoczęciem jesiennych migracji

30.10.2017 - zakończenie rozbiórki wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Szczecinek- Bugno pod budowę obiektu WD1

03.11.2017 - wprowadzenie objazdu na DK20 od ul. Rybackiej do przejazdu kolejowego w celu budowy obiektów WD4 i WD4a

14.11.2017 - odbiór badań Wojewódzkiego Konserwatora Zabyków i zwolnienie stanowisk archelogicznych w celu prowadzenia robót

04.12.2017 - wprowadzenie objazdu na drodze powiatowej Szczecinek-Bugno w celu budowy obiektu WD1

15.12.2018 - początek okresu zimowego 2017/2018

01.2018 - zakończenie przebudowy głównych kolizji sewisowych wodociągowo-kanalizacyjnych, teletechnicznych i elektroenergetycznych 

01.03.2018 - początek okresu ochronnego płazów związanych z rozpoczęciem wiosennych migracji

15.03.2018 - koniec okresu zimowego 2017/2018 

13.04.2018 - wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Leśnej

05.2018 - zakończenie wycinki drzew na potrzeby budowy 

06.2018 - zakończenie zasadniczych prac związanych z odhumusowaniem

18.07.2018 - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S11" w ramach działania 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, oś priorytetowa IV: Infrastruktua drogowa dla miast Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

01.09.2018 - początek okresu ochronnego płazów związanych z rozpoczęciem jesiennych migracji

09.10.2018 - podpisanie aneksu do umowy z Wykonawcą wyznaczającego nowy termin ukończenia kontraktu: 10.08.2019r.

11.2018 - przedstawienie i akceptacja rewizji Programu dla etapu Robót zawierającego nowy termin ukończenia kontraktu

15.12.2018 - początek okresu zimowego kontraktowo wyłączonego z realizacji

02.2019 - wizyta na budowie obwodnicy ministra infrastruktury i budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka

01.03.2019 - początek okresu ochronnego płazów związanych z rozpoczęciem wiosennych migracji

15.03.2019 - koniec okresu zimowego 2018/2019 

16.04.2019 - kontrola Nadzoru Budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla obiektu M3

23.04.2019 - uruchomienie 8 km objazdu DK-20 ul Słupskiej przez drogę serwisową DS.-3 i rondo R1

05.2019 - ukończenie wymiany gruntów na trasie głównej, węzłach i drogach poprzecznych

06.2019 - warstwa wiążąca położona na całej długości trasy głównej (za wyłączeniem najazdów na obiekty) 

08.2019 - warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej na trasie głównej wykonana w 50%.

12.08.2019 - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla obiektu WD5

09.2019 - warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej na trasie głównej wykonana w 100%.

29.08.2019 - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla obiektów WD6 i WD7

09.09.2019 - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla obiektów WD1, WD4 i WD4a

11.09.2019 - otwarcie obiektów WD4 i WD4a do ruchu publicznego 

16.09.2019 - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla obiektów K2 i E11

19.09.2019 - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla obiektów M8, WD10, WD12

09.10.2019 -  kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z wynikiem pozytywnym dla trasy głównej i łącznic Węzła Wschod i Węzła Środmieście

10.10.2019 - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla obiektu WD9 i dla trasy głównej

11.10.2019 - informacja Wykonawcy o zasadniczym zakończeniu robót

07.11.2019 - otwarcie ruchu publicznego na obwodnicy

08.11.2019 - wydanie Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera Kontraktu