Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Aktualności

 

05.06.2018

Aktualnie w robotach mostowych wykonywane są następujące roboty: na WD1 betonowanie ławy fundamentowej, zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej, zbrojenie i deskowanie korpusu, zbrojenie i deskowanie słupów, rozszalowanie ławy fundamentowej; na obiekcie K-2 wykonywane jest zbrojenie słupów, zasypka, rozszalowanie ław fundamentowych; na M-3: deskowanie i zbrojenie płyty pomostu; na WD-4 zbrojenie i deskowanie korpusu oraz zbrojenie i deskowanie słupów; na WD-4A: szalowanie poprzecznic; na WD-5: rozszalowanie ustroju nośnego; WD-6: sprężanie ustroju nośnego,zasypka; na M-8: zbrojenie słupów; na WD-9 zasypka; na WD-1 szalowanie głowicy słupa oraz zasypka; na przepustach PP4a i PP-4b: wykop pod wylot.

W robotach drogowych wykonywane są wykopy w km 6+410 – 7+020; 7+100 – 7+720; DS16, łącznice Szczecinek Wschód, łącznica DL2/2; nasypy w km 6+280-6+410, 7+720 – 8+550; ulepszone podłoże na DS16, DL2/3-4, DL2/3; profilowanie i zgęszczanie warstwy transmisyjnej 6+030-6+120; transport materiałów sypkich w km 2+000,Turowo km 10+450, podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 na DS15; w km 8+920 – 9+340; 9+530 – 10+320; osuszanie warstw nasypu w km 5+100-5+300, 5+590-5+750, 6+280-6+410, warstwa technologiczna C1,5/2,0 DL2/3 w km 7+720-8+850; warstwa transmisyjna w km 6+030-6+120; odhumusowanie w km 1+300-1+500, DS.2, bypass DK20; oraz WMB prace serwisowe.

W robotach branżowych przeprowadzano budoęa kanalizacji deszczowej, wykonywano wpusty na ul. Rybackiej, zlewnię KA10 na ul. Prusa; KD17 w km 4+500, regulację wysokościową wpustów na zlewni KD27, oraz regulację koryra rzeki Niezdobna rów MEL 04. 

 

 

30 maja 2018 r (środa) godz. 10:00

DNI OTWARTE Z PODWYKONAWCAMI NA ZADANIU:

„Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S11"

Miejsce spotkania:
Siedziba GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro)

28.05.2018

Aktualnie na placu budowy wykonane zostały się nastepujące prace w branży mostowej:  zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów i słupów na obiektach WD1, K2, WD12; deskowanie ustroju nośnego na obiekcie M3,  wbijanie ścianek szczelnych tymczasowych, wymiana gruntów, zbrojenie i deskowanie podpór na obiekcie WD4, rozdeskowanie korpusu,  wyciągnięcie ścianek szczelnych na obiekcie WD4A,  rozbiórka deskowania ustroju nośnego nitka prawa i lewa na obiektach WD5 i WD6;  izolacja bitumiczna,   na obiekcie WD7;zasypki fundamentów na obiektach WD7, WD9 i E11;  iniekcja kabli sprężających, zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów na obiekcie na obiekcie M8;  zasypka przyczółków, betonowanie głowicy słupa na obiekcie WD10. Na przepustach wykonywano zasypki na PP6, PP7 i PP7A, izolację bitumiczną na PP7 oraz podkład betonowy naPP4.

W branzy drogowej wykonywana były następujące prace :  odhumusowanie km 1+420 – 1+380,wykop 1+450-1+740, Łącznice Dl2/2 i DL 2/3-4, Łącznice, wymiana gruntu 2+230-2+650 str. L, nasyp z gruntu z wykopu – DS16, 5+100 – 5+540, 5+600 – 6+030, 6+030 – 6+120, ul. Leśna 0+550 – 0+945, nasyp z gruntu z dokopu – DS16, DS., ul. Koszalińska i Rondo R1, R2, DS15W, GWN 3+700 – 3+870 str. L, 7+620 – 7+960, ul. Koszalińska, Rondo R1,osuszanie warstw nasypu 5+100-5+540, 5+600 - 6+030, warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi metodą na miejscu: DL 2/3-4, warstwa mrozoochronna 7+300 – 7+520; warstwa technologiczna ul. Prusa, 8+100 – 8+550, podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 od km 8+100 – 8+550; 8+900 -9+830, transport materiałów sypkich na składowisko w km1+200,4+100,  10+450, ul. Leśna, prace na przepustach PP11, PP-01 DS15W,

W robotach branżowych wykonywano: budowę kanalizacji deszczowej: zlewnia KA 7 ul. Prusa; KD 17–  km 4+300, regulację koryta rzeki Niezdobna – prace ziemne –  km 3+000, przebudowę rowu melioracyjnego MEL 04, likwidację ujęcia wody „Bugno”.

30.04.2018

Aktualnie na budowie Obwodnicy Szczecinka odbywają następujące parce: w branży mostowej Wykonywane jest zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów na obiektach WD1, K2, WD4, WD12, zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie M3, deskowanie i zbrojenie korpusu podpory na obiekcie WD4A,  zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego nitka lewa, betonowanie ustroju nośnego nitka prawa na obiekcie WD5, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego i poprzecznic, betonowanie ustroju nośnego nitka lewa na obiekcie WD6,  izolacja bitumiczna, zasypki fundamentów, deskowanie i zbrojenie poprzecznic na WD7, zbrojenie, deskowanie, betonowanie słupów na podporze nr 6, deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego sekcja 1A WD8, zasypka fundamentów na WD9,  zasypka przyczółków, betonowanie głowicy słupa na podporze nr 2 na WD10 oraz  zasypka fundamentów, przygotowanie podłoża pod ustrój nośny, betonowanie ciosów na podporze nr 2 na E11. W robotach na przepustach wykonywano zasypki przepustu PP6,  zasypki przepustu, izolacja bitumiczna na PP-7, 7A oraz  podkład betonowy na PP4. W branży dorogowej wykonywano usunięcie warstwy humusu w km 0+900 – 1+500S11; nasyp 5+100-5+500, 7+720-8+550, ul. Leśna 0+550 – 0+945; nasyp GWN- 3+700- 3+859, 7+720 – 8+550, ul. Koszalińska; osuszanie warstw nasypu 5+100-5+540, 5+100 – 6+100; wymianę gruntu 2+230-2+650; warstwę mrozoochronną 8+850 – 9+300; 9+940 - 9+980; przepust PP11 - wykopy - wykop 6+410 – 7+300; warstwę technologiczną C1,5/2,0 ul. Koszalińska; warstwę ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi metodą na miejscu C0,4/0,5 9+300 – 9+400; 9+500 – 9+830;podbudowę z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 od km 8+900 – 9+100; transport materiałów sypkich na składowisko w km 1+200,4+100,10+450. W robotach branżowych wykonywano  budowę sieci sanitarnej – kamerowanie rurociągu na kolizji KS2, przebudowę sieci wodociągowej – W2 i W9, budowę kanalizacji deszczowej –zlewnia KA 10 ul. Prusa – wpusty deszczowe,  wpusty deszczowe wraz z przykanalikami ul. Koszalińska, regulację koryta rzeki Niezdobna – prace ziemne – bypass w km 3+000, wypompowywanie wody, układanie geokraty, przebudowę rowu Czarnobór.

13.04.2018 

Wprowadzenie zamknięcia ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Strefową ok 600m w kierunku miejscowości Żółtnica. Wyznaczony objazd przez Omulną.

29.03.2018

Aktualnie na budowie Obwodnicy Szczecinka odbywają następujące parce. W branży mostowej przeprowadzane jest próbne obciążenie pali na obiekcie WD1, na obiekcie K2 trwa przygotowanie podłoża przed robotami żelbetowymi, na obiektach M3 i WD4a przeprowadzana jest budowa korpusów podpór, na obiekcie WD4 wykonuje się podkłady betonowe na podporach nr 2 i nr 3, na obiektach WD5, WD6, M8 wykonywana jest budowa ustroju nośnego, na obiekcie WD7 zakończono budowę korpusów podpór, która ciągle trwa na WD9, na WD10 trwa budowa filarów podpór, na E11 wyknywana jest izolacja a na WD12 zakończono wykonywanie kolumn DSM. W branży drogowej  przeprowadzano transport kruszywa łamanego, wykonywano wycinkę drzew w Nadleśnictwie Czarnobór, wykonywano kolumny CMC w rejonie km 2+060 – 2+230, solidyfikację w km 7+100. W pozostałych branżach wykonywano przepusty rurowe betonowe, wykonywano roboty branży wodociągowej na W4,W3, W6, W8 i kanalizacyjno-sanitarnej na KS2, KS3, KS4. Wykonywano kanalizację deszczową dla zlewni K14 oraz prace na linii Wn (Kronospan)

02.03.2018r (piątek) godz. 13:00

DNI OTWARTE Z PODWYKONAWCAMI NA ZADANIU:

Projekt i budowa obwodnicy m.Szczecinek w ciągu drogi S-11

Miejsce spotkania:
Siedziba GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro)