Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Aktualności

19.12.2018

Na budowie obwodnicy Szczecinka w branży mostowej w ostatnim okresie wykonywano  zasypkę przyczółków na obiektach WD1, WD4, WD4a;  montaż murów oporowych przyczółka, zbrojenie ścianek zaplecznych oraz płyt przejściowych WD1; zbrojenie płyty ustroju nośnego na obiektach K2, M8,WD9, WD10; szalowanie ustroju nośnego na obiektach M8,WD9, WD10; montaż murów oporowych i zasypki podpór na obiektach K2, WD5 i WD7; zbrojenie i szalowanie korpusów podpór na obiekcie WD12; zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej, rozszalowanie ustroju nośnego, betonowanie ścianek zaplecznych, szalowanie ścianek zaplecznych i nisz kablowych na obiekcie E11; rozszalowanie ustroju nośnego na obiekcie WD4 oraz naprawę uszkodzonej poprzecznicy na obiekcie WD6.

W branży drogowej wykonywano układanie chodnika na parkingu przy cmentarzu i ul. Koszalińskiej, układanie krawężnika ul. Słupskiej oraz na rondzie R2, budowę nasypu GWN w km 5+100, 6+000, wymiana gruntu km 1+300 i 0+650 – 0+800, budowę warstwy technologicznej w  km 0+800 – 1+100 oraz 0+650 – 0+900, profilowanie skarp i rowów 0+100 – 0+650 oraz na ul. Leśnej 0+550 – 0+650, wykonywanie wykopu na drodze serwisowej DS16 oraz na łącznicy DL3/3, humusowanie wraz z obsianiem traw na drodze serwisowej DS16 oraz terenów płaskich 8+200 – 9+500, wykonywanie podbudowy bitumicznej w km 0+305 ÷ 0+677,  km 0+225 ÷ 0+350 oraz w km 0+410 ÷ 0+730, stabilizację kruszywa pod bypass na przepuście PP-4A.

 W robotach branżowych wykonywano zasypki przepustu PP-02 / DS15, układanie przepustów PP-03/DS4 oraz PR-01/DS13, przebudowę rowu melioracyjnego RL-Czarnobór, budowę kanalizacji deszczowej zlewnia KD9 w km 2+960, KD10 w km 3+060; KD14 km 3+700; KA9 km najazd na obiekt WD 4a, roboty przygotowawcze pod układanie przepustu PP-2a oraz budowę wpustów ze rzutem wody bezpośrednio do rowu na ul. Leśnej.

Zakres robót mostowych planowany do wykonania w kolejnym okresie na poszczególnych obiektach obejmuje zasypkę podpory oraz zbrojenie ścianek zaplecznych na WD1, montaż murów oporowych i zasypki P1, P4 oraz betonowanie ustroju nośnego na K2, układanie asfaltu twardolanego na M3, zasypki za przyczółkami, zbrojenie, deskowanie i betonowanie nisz kablowych na WD-4, zasypka za przyczółkiem na WD-4A,  zasypkę korpusu przyczółka, montaż murów oporowych i zbrojenie ścianek zaplecznych na WD-5, rozbiórkę poprzecznicy na WD-6, zasypkę za przyczółkami na WD-7,deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego, betonowanie wnęk zakotwień na M8, montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego na WD-9, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, zasypkę za przyczółkami, betonowanie ustroju nośnego na WD-10, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie nisz kablowych na E-11, zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu na WD-12, zbrojenie, deskowanie i betonowanie wylotu  na przepuście PP4.

W robotach drogowych planuje się budowę chodnika na ul. Koszalińskiej oraz krawężnika na ul. Słupskiej, budowę nasypu w km 6+000, budowę warstwy technologicznej na ul. Słupskiej, profilowanie skarp i rowów w 0+100 – 0+650 oraz na ul. Leśnej 0+550 – 0+650, wykonanie   wykopów na drodze serwisowej DS16 oraz łącznicach DL3/3 i 3/4, wykonanie humusowania wraz z obsianiem traw na drodze serwisowej DS16, wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej w km 0+650 – 0+900.

Natomiast w robotach branżowych Wykonawca skupi się na budowie kanalizacji deszczowej na zlewni KA6, regulacji wysokościowej wpustów ul. Prusa, budowie wpustów ze rzutem wody bezpośrednio do rowu na ul. Leśnej, przebudowie rowu Czarnobór oraz układaniu przepustu PP-01/DS13.

03.12.2018

W robotach drogowych na ostatnim okresie na budowie obwodnicy wykonywano warstwę podbudowy, humusowanie, nasypy, wymiany gruntów, profilowanie skarp i rowów, warstwę transmisyjną, oraz układano nawierzchnię z kostki betonowej i krawężniki. W robotach branżowych wykonywano przepusty rowu krytego, przebudowę rowu melioracyjnego Czarnobór, oraz budowę kanalizacji deszczowej. Natomiast w branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonywano szalowanie zbrojenie poprzecznic i płyty ustroju nośnego, zasypkę i montaż murów oporowych, oraz betonowanie kap chodnikowych i ustroju nośnego. Zaawansowanie finansowe według ostatniego rozliczenia robót wynosi 146 947 403,42 PLN, co stanowi 54,58% kwoty kontraktowej.

W listopadzie Wykonawca otrzymał akceptację nowego harmonogramu robót uwzględniającego zrewidowany sierpniowy termin na ukończenie. Dotychczas prace posuwają się zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Zagrożenie dla postępu prac stanowią nieprzewidywalne, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, szczególnie w nadchodzącym okresie zimowym, podczas którego zaawansowanie będzie posuwać się w ograniczonym zakresie.

29 listopada 2018 r (czwartek) godz. 10:00

DNI OTWARTE Z PODWYKONAWCAMI NA ZADANIU:

„Budowa obwodnicy m.Szczecinek w ciągu drogi S11”

Miejsce spotkania:
Siedziba GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro)

13.11.2018

W najbliższym okresie na budowie obwodnicy planowane jest wykoanie następujących robót drogowych: wykop w km 0+000 – 1+200, DS.3, DS.16; nasyp w km 1+200 – 1+700, 2+050 – 2+200, 3+100 – 3+200, 5+100 – 5+600, 5+600 – 6+120, najazd na WD1, WD4, WD4a, droga DS.3, DS.16; stabilizacja GWN; stabilizacja podłoża ul. Słupska, TG km 1+200 – 1+700; uszczelnienie podstawy nasypu w strefie ujęcia wody „Bugno”; podbudowa z BA w km 0+000 – 1+500, 1+700 – 3+100, Łącznice węzła „Szczecinek Śródmieście”, DS16;  warstwa wiążąca Z BA 0+000 – 1+500, 1+700 – 3+100, DS.16; humusowanie i profilowanie skarp na odcinku WD10 – 10+400; budowa rowów wzdłuż dróg serwisowych DS11, DS14; roboty brukarskie ul. Leśna, ul. Prusa, Prarking przy DK 20, DS16, Rondo R1 i R2.

Z robót branżowych planowana jest przebudowa kolizji kanalizacji sanitarnej na KS2; budowa oświetlenia drogowego i zasilania urządzeń KSZR; przebudowa rowu Czarnobór; wykonanie rowu krytego przy DS16; budowa zbiorników ZR2, ZRI3, ZRI5; budowa kanalizacji deszczowej na odcinkach 0+000 - 0+740; 3+100 – 3+700; przepusty PR-08/S11; PR-09/S11; PP-02 na 1295Z; PR-02 na DS.-16.

W najblizszym okresie na budowie obwodnicy planowane są następujące roboty mostowe: WD-1: deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, zasypki za przyczółkiem nr 1 i  5, budowa murów oporowych za przyczółkiem nr 1 i 5, betonowanie ustroju nośnego; K-2: zbrojenie i deskowanie deskowania Ustroju Nośnego, zasypka wraz z budową murów oporowych na pochylni nr 1 i 4, montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym; M-3: montaż krawężników i desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, ułożenie papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym, ułożenie asfaltu twardolanego; WD-4 – montaż deskowania i rusztowania pod budowę ustroju nośnego, zasypka za przyczółkami i budowa murów oporowych, zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego, sprężenie i iniekcja ustroju nośnego; WD-4A: montaż krawężników, desek gzymsowych, montaż zbrojenia kap chodnikowych;WD-5 – zasypki za przyczółkami, budowa murów oporowych, montaż krawężników i desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, deskowanie, zbrojenie ścianek zaplecznych; WD-6 – zasypki za przyczółkami, budowa murów oporowych, montaż krawężników i desek gzymsowych nitka prawa, zbrojenie kap chodnikowych nitka prawa, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych, deskowanie, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych; WD-7 – zasypki za przyczółkami, budowa murów oporowych, papa termozgrzewalna pod kapami chodnikowymi, montaż krawężników i desek gzymsowych; M-8: montaż deskowania, zbrojenia sekcji 3A, zasypki za przyczółkiem nr 1, budowa murów oporowych za przyczółkiem nr 1, sprężenie i iniekcja ustroju nośnego sekcja 3B; WD-9 – zasypka przyczółków, deskowanie, zbrojenie i betonowanie korpusów II etap, prace przygotowawcze i montaż rusztowań pod ustrój nośny, montaż łożysk; WD-10 –  deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego, sprężenie i iniekcja ustroju nośnego; E-11 –zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego nitka prawa , zasypka za przyczółkami i budowa murów oporowych; WD-12 - budowa korpusów II etap; PP-4 : budowa ścian wlotu i wylotu przepustu, wykonanie płyt przejściowych; PP-4A: rozpoczęcie wykonywania wylotu; PP-4B – rozpoczęcie wykonywanie wlotu.

17.10.2018

W najblizszym okresie na budowie obwodnicy planowane są następujące roboty mostowe: WD-1: zasypka podpory P1, P5, montaż deskowania ustroju nośnego; K-2: montaż murów oporowych i zasypki P1, P4, montaż deskowania ustroju nośnego; M-3: papa termozgrzewalna na obiekcie , betonowanie wnęki dylatacyjnej nitka lewa; WD-4: montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego; WD-4A – montaż desek gzymsowych, montaż krawężników kamiennych; WD-5: zasypka korpusu przyczółka A, montaż murów oporowych 3 i 4, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych; WD-6 wykonywanie zasypek podpór skrajnych, montaż krawężnika i desek gzymsowych nitka lewa; WD-7 zasypka za przyczółkami, prace przygotowawcze pod wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej na obiektach; M-8: montaż deskowania ustroju nośnego sekcja  3B, zbrojenie ustroju nośnego 3B;WD-9: zbrojenie i deskowanie korpusów podpór etap II;WD-10 – montaż rusztowań i deskowania pod wykonanie ustroju nośnego; E-11: deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego jezdnia prawa, zasypki za przyczółkami, montaż murów oporowych; WD-12 – wykonywanie zasypek podpór skrajnych; PP4: zbrojenie, deskowanie  ścian wlotu; PP4A: zasypki konstrukcji przepustu, deskowanie wylotu.

W robotach drogowych planowane jest wykonanie transport materiałów sypkich plac składowy 4+100,nasyp  5+750 – 5+850; ul. Słupska; najazd WD1; krawężnik parking przy cmentarzu; rondo R-1; wykop R-1; zbiornik ZR2,ZRI4,ZRI2; podbudowa chodnik ul. Prusa; profilowanie skarp i rowów DS15; układanie bentomaty km 1+570 – 1+660; podbudowa AC 22 P – DS.-16

Z robót branżowych planowana jest budowa rowu krytego RK-01/O-12/2;PR-03/Czarnobór – przyczółki przepustu; budowa kanalizacji deszczowej zlewni KD1 km 0+200,KD 10, KD8 km 5+200.

09.10.2018

Podpisanie aneksu do umowy z Wykonawcą wyznaczającego nowy termin ukończenia kontraktu: 10.08.2019r.

01.10.2018

W najblizszym okresie na budowie obwodnicy planowane są następujące roboty mostowe: na WD-1: zasypka podpory P1, P5, prace przygotowawcze do montażu deskowania ustroju nośnego; na K-2 montaż murów oporowych i zasypki P1, P4, montaż deskowania ustroju nośnego; na M-3 montaż kotew talerzowych, montaż krawężników kamiennych, betonowanie wnęki dylatacyjnej nitka lewa; na WD-4 montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego; WD-4A montaż desek gzymsowych, montaż krawężników kamiennych; WD-5: zasypka korpusu przyczółka A, montaż murów oporowych 3 i 4; na WD-6 wykonywanie zasypek podpór skrajnych; na WD-7 zasypka za przyczółkami; na M-8: montaż deskowania ustroju nośnego sekcja 3B; WD-9 zbrojenie i deskowanie korpusów podpór etap II; WD-10 zbrojenie, deskowania i betonowanie korpusów podpór II etap, montaż rusztowań pod wykonanie ustroju nośnego; na E-11 deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego jezdnia prawa, zasypki za przyczółkami, montaż murów oporowych; WD-12 wykonywanie zasypek podpór skrajnych; na PP4 zbrojenie, deskowanie  ścian wlotu; na PP4A: zasypki konstrukcji przepustu.

W robotach drogowych planowane jest wykonanie platformy roboczej pod kolumny CMC 3+350 (KS-2); transport mat. sypkich plac składowy 4+100, nasyp DP1294Z 0+740 - 0+850, 5+750 – 5+850, najazd WD-1, krawężnik parking przy cmentarzu, rondo R-1; podbudowa chodnik ul. Prusa; odhumusowanie ul. Słupska; profilowanie skarp i rowów 8+100 – 9+500; podbudowa AC 22 P na DS.-15. 

Z robót branżowych planowana jest budowa kanalizacji  deszczowej zlewnia KD8 km 2+650, KD 18 km 5+420; układanie przepustu PR-01/Czarnobór,  budowa rowu melioracyjnego RK-01/0-12/2.

20.09.2018

W najblizszym okresie na budowie obwodnicy planowane są następujące roboty mostowe: WD-1: zasypka podpory P1, P5, montaż belek prefabrywanych, K-2: montaż murów oporowych i zasypki P1, deskowanie i zbrojenie poprzecznic; M-3: montaż desek gzymsowych, montaż kotew talerzowych, montaż krawężników kamiennych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych, montaż dylatacji nitka DS; WD-4: przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego; WD-4A – montaż desek gzymsowych, montaż krawężników kamiennych; WD-5: zasypka korpusu przyczółka A, montaż murów oporowych 3 i 4, montaż krawężników i kotew talerzowych, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kap chodnikowych; WD-6 wykonywanie zasypek podpór skrajnych; WD-7 zasypka za przyczółkami; M-8: sprężenie ustroju nośnego sekcja 2A, iniekcja ustroju nośnego sekcja 2A, przestawianie kratownic VRB z sekcji 2A na 3B; WD-9: wykonywanie zasypek podpór skrajnych; WD-10 – zbrojenie, deskowania i betonowanie korpusów podpór II etap, montaż rusztowań pod wykonanie ustroju nośnego; E-11: deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego jezdnia prawa, rozdeskowanie ustroju nośnego nitka lewa, zasypki za przyczółkami, montaż murów oporowych; WD-12 – wykonywanie zasypek podpór skrajnych, montaż elementów odwodnienia zasypki; PP2: zasypki konstrukcji przepustu, betonowanie półek dla żab na wlocie i wylocie; PP4: zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian wlotu; PP4A: zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty zespalającej, zasypki konstrukcji przepustu.

W robotach drogowych planowane jest wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5: DL3/3 DL3/4; profilowanie skarp i rowów km 7+000 – 10+400; humusowanie skarp i rowów km 8+100 – 10+400; układanie siatek stalowych warstwy transmisyjnej na kolumnach CMC: DS9 i DS10; nasyp 5+050 – 6+120, najazd na WD-1; wykop 1+100; rozbiórka nawierzchni bitumicznej i betonowej ul. Koszalińska (istniejąca DK11); chodnik – ul. Prusa; układanie krawężników – węzeł „Szczecinek Śródmieście”; odhumusowanie – DS. 6-1; ul Słupska.

Z robót branżowych planowana jest budowa rowu melioracyjnego RK-01/O-12/2, przebudowa rowu melioracyjnego Czarnobór km 0+300 – 1+300, budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD7 i KD9.

21.08.2018

OBJAZD ODCINKA UL. LEŚNEJ od skrzyżowania z ul. Strefową ok 600m w kierunku miejscowości Żółtnica. W ostatnim tygodniu sierpnia br planowane jest wprowadzenie przejzadu przez teren budowy.

30.07.2018

W najblizszym okresie na budowie obwodnicy planowane są następujące roboty drogowe: wykop Węzeł Szczecinek Wschód;  Szczecinek Śródmieście, 0+900-1+100; wykop 9+420-9+480; nasyp 1+300-1+500,  3+300-3+600, 5+100-6+120, WD-12 najazd; nasyp z osuszaniem DP1295Z Miękowo; podbudowa z mieszanki 0/31,5  6+320 7+600; warstwa technologiczna C1,5/2,0 z węzła DS16 0+080 – 0+700; profilowanie skarp i rowów 8+100 – 9+500; wykonywanie chodnika koszalińska; układanie siatek 2+930-2+970; przepust PP-04/DS.-10,PP-03/DS.-10; transport materiałów sypkich na składowisko w km 3+900,4+100, 10+400. 

W robotach mostowych planowane jest na obiekcie WD-1: zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu podpora 1, demontaż deskowania słupów podpory nr 3; K-2:  montaż zbrojenia i deskowania głowic słupów podpory nr 4; M-3: zasypka za przyczółkami, montaż elementów odwodnienia zasypki, montaż murów oporowych, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na kapach chodnikowych; WD-4 –zbrojenie, deskowanie korpusu podpory 1; WD-4A -  zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego; WD-5: zasypki za przyczółkami podpora nr B, montaż murów oporowych za podporą B, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na kapach chodnikowych; WD-6: zasypka za przyczółkami, wykonywanie elementów odwodnienia zasypki przyczółka, montaż murów oporowych; WD-7: montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego NP; M-8: montaż rusztowania UN sekcja 2B NL, sprężenie UN sekcja 2A NP., przesuw poprzeczny rusztowań UN sekcji 2; WD-9: zasypki przyczółków, odwodnienie zasypki przyczółków; WD-10: zasypki przyczółków, odwodnienie zasypki przyczółków; E-11: zbrojenie i deskowanie UN NL i NP, zasypka za przyczólkami; WD-12: zasypka korpusów podpór pod poziom maty bentonitowej,

Na przepustach wykonywane będą następujące roboty:  PP-2 – izolacja styków prefabrykatów, wykonanie płyty wieńczącej; PP-3: zbrojenie, deskowanie i betonowanie wlotu i wylotu;PP-4 :izolacja prefabrykatów, wykonanie płyty wieńczącej; PP-4A: wykop, odwadnianie terenu pod II etap budowy przepustu, wymiana II etap; PP-4B : wykop i odwadnianie terenu pod wlot przepustu

Z robót branżowych planowana jest budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD8 budowa przykanalików i wpustów; KD24 budowa kanału głównego, przykanalików i wpustów, KA10 ul. Prusa budowa przykanalików i wpustów.

03 sierpnia 2018 r (piątek) godz. 10:00

DNI OTWARTE Z PODWYKONAWCAMI NA ZADANIU:

„Budowa obwodnicy m.Szczecinek w ciągu drogi S11”

Miejsce spotkania:
Siedziba GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro)

18.07.2018

W najblizszym okresie na budowie obwodnicy planowane są następujące roboty drogowe: wymiana gruntów organicznych: DS16, wykop: łącznice DL 3/4 i 3/3, 11+100 – 11+200, DL-2/2, nasyp z wykopu: 9+800 – 10+100,  Ul. Leśna, 5+290 – 5+490, 5+750-6+120, nasyp z dokopu: 5+100 – 5+300,5+590-5+750 Rondo R1 – wjazd do Dk-11, stabilizacja podłoża: Łącznice węzeł Szczecinek Śródmieście, warstwa technologiczna: Łącznice węzeł Szczecinek Śródmieście, ul. Prusa, DS16, kolumny CMC droga gminna pod M8, warstwy transmisyjne na odcinku pomiędzy obiektami K2 i PP4, podbudowa z KŁSM # 0/31,5 4+200 – 4+950, ul. Koszalińska i ul. Prusa ,6+410 – 7+950, podbudowa z BA 6+410 – 7+950, 8+100 – 8+850, w. wiążąca z BA 6+410 – 7+950, 8+100 – 8+850 ul. Koszalińska DS15W, w ścieralna z BA ul. Koszalińska DS15W, roboty brukarskie DS5, ul. Koszalińska, ul. Prusa, przepusty kołowe: w ciągu rowu Czarnobór. PP-01DL2/3-4, na DS.-3.

Z robót branżowych planowana jest przebudowa rowów melioracyjnych, wykonanie elementów oświetlenia drogowego (sieć zasilająca), oraz budowa kanalizacji deszczowej.

W zakresie robót mostowych planowane jest zbrojenie, deskowanie, betonowanie ławy fundamentowej podpory 3 zbrojenie i deskowanie korpusu podpora 1,5, zbrojenie i deskowanie słupów podpora 2 na obiekcie WD-1; zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu podpory 1, zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów na podporze nr 1,4, wykonanie płyty wieńczącej na podporze nr 1 na obiekci K-2; zasypka za przyczółkami, budowa murów oporowych, betonowanie ustroju nośnego nitka DS. na obiekcie M-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu podpory A, zbrojenie i deskowanie korpusu na podporze A na obiekcie WD-4; montaż belek ustroju nośnego, zbrojenie poprzecznicy II etap, zbrojenie płyty zespalającej, montaż szalunków podwieszenia na obiekcie WD-4A, zasypki na podporach A i B, deskowanie i zbrojenie niszy sprężającej, betonowanie niszy sprężającej  na obiekcie WD-5; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego- nitka lewa, zasypka korpusu P1, zasypka fundamentów, rozbiórka deskowania i rusztowania na ustroju nośnego na obieckie WD-6; zbrojenie płyty zespalającej, poprzecznicy II etap 1,2, zasypka na obiekcie WD-7; deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego – nitka prawa, sekcja 2B, wykonanie izolacji korpusu podpory 1 na obiekcie M-8; zasypka, montaż studni odwodnienia, zbrojenie i deskowanie korpusów na obiekcie WD-9; zasypka, zbrojenie i deskowanie korpusów na obiekcie WD-10; montaż deskowania ustroju nośnego, zbrojenie ustroju nośnego nitka lewa, zasypka za przyczółkami na obiekcie E-11; zasypka fundamentów, betonowanie głowicy słupa podpory 2 , betonowanie ciosów na podporze 2, wykop pod przepust na obiekcie WD-12.

Natomiast na przepustach planowane jest wyknoanie podkładu betonowego, oraz montaż prefabrykatów na PP2; wykonanie płyty zespalającej, wykonanie półek dla zwierząt, rozpoczęcie wykonywania wlotu i wylotu na PP3; wykonanie płyty zespalającej, rozpoczęcie wykonywania wloty i wylotu na przepuście PP4; podkład betonowy na PP-4A oraz rozszalowanie ścianek wlotów i wylotów, szalowanie i betonowanie półek dla zwierząt przy wlotach i wylotach, zasypka przepustów na PP-7, PP-7A.

05 lipca 2018 r (czwartek) godz. 10:00

DNI OTWARTE Z PODWYKONAWCAMI NA ZADANIU:

„Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S11"

Miejsce spotkania:
Siedziba GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro)

26.06.2018

W najblizszym czasie na budowie obwodnicy realizowane będą następujące roboty mostowe: WD-1: zbrojenie i deskowanie korpusu podpora 5, zbrojenie, deskowanie  i betonowanie słupów podpora 2, zbrojenie korpusu – podpora 1; K-2: zbrojenie, deskowanie i betonowanie głowicy słupa na podporze nr 2,3, zbrojenie i deskowanie fundamentów na podporze nr 1; M-3: deskowanie i zbrojenie płyty pomostu; WD-4 – wymiana gruntu podpora A, podkład betonowy na podporze A, zbrojenie i deskowanie głowic słupa; WD-4A: betonowanie poprzecznic; WD-5: zbrojenie, deskowanie i betowanie nisz kablowych, zasypki za przyczółkami; WD-6: zasypka za przyczółkami, wykonywanie elementów odwodnienia zasypki przyczółka; WD-7: montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego; M-8: montaż deskowania i zbrojenie UN sekcja 2B NP; WD-9: zasypki przyczółków; WD-10: zasypki przyczółków; E-11: montaż rusztowań pod deskowanie i deskowania UN NL, zasypka za przyczólkami;WD-12: montaż deskowania i betonowanie słupów i korpusów podpór skrajnych I etap, zasypka ław fundamentowych.

Na przepustach będą wykonywane następujące prace PP-3: montaż prefabrykatów, PP-4 :montaż prefabrykatów, PP-4A: wykop i odwadnianie terenu pod II etap budowy przepustu, PP-4B : wykop i odwadnianie terenu pod wlot przepustu.

W robotach drogowych natomiast planowana jest wymiana gruntu 2+230-2+650 str. L; nasyp z gruntu z wykopu –, 5+300 – 6+030, 6+030 – 6+120; nasyp z gruntu z dokopu – 5+100-5+300, 3+030-3+120, rondo R-1; warstwa transmisyjna 3+450-3+650, 2+650-2+750; przepust, PR-02 DS16; transport materiałów sypkich na składowisko w km 4+100,2+000; warstwa technologiczna C1,5/2,0; 7+105 – 7+130; wykop łącznice węzeł Szczecinek Wschód; podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 od km 6+400 – 6+850; 7+170 – 7+550; ulepszone podłoże c0,4/0,5 7+020 – 7+105; podbudowa AC22P gr. 12 cm – 8+100 – 8+550; 8+850 – 9+350; warstwa wiążąca AC16W 9+540 – 10+300 (odcinek próbny).

W robotach branżowych wykonywane będą prace melioracyjne- rów O-12, W1, W-1/1; budowa kanalizacji na zlewni KD1; KA10; montaż wpustów deszczowych na ul.Koszalińska;demontaż i utylizacja słupów energetycznych.

05.06.2018

Aktualnie w robotach mostowych wykonywane są następujące roboty: na WD1 betonowanie ławy fundamentowej, zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej, zbrojenie i deskowanie korpusu, zbrojenie i deskowanie słupów, rozszalowanie ławy fundamentowej; na obiekcie K-2 wykonywane jest zbrojenie słupów, zasypka, rozszalowanie ław fundamentowych; na M-3: deskowanie i zbrojenie płyty pomostu; na WD-4 zbrojenie i deskowanie korpusu oraz zbrojenie i deskowanie słupów; na WD-4A: szalowanie poprzecznic; na WD-5: rozszalowanie ustroju nośnego; WD-6: sprężanie ustroju nośnego,zasypka; na M-8: zbrojenie słupów; na WD-9 zasypka; na WD-1 szalowanie głowicy słupa oraz zasypka; na przepustach PP4a i PP-4b: wykop pod wylot.

W robotach drogowych wykonywane są wykopy w km 6+410 – 7+020; 7+100 – 7+720; DS16, łącznice Szczecinek Wschód, łącznica DL2/2; nasypy w km 6+280-6+410, 7+720 – 8+550; ulepszone podłoże na DS16, DL2/3-4, DL2/3; profilowanie i zgęszczanie warstwy transmisyjnej 6+030-6+120; transport materiałów sypkich w km 2+000,Turowo km 10+450, podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 na DS15; w km 8+920 – 9+340; 9+530 – 10+320; osuszanie warstw nasypu w km 5+100-5+300, 5+590-5+750, 6+280-6+410, warstwa technologiczna C1,5/2,0 DL2/3 w km 7+720-8+850; warstwa transmisyjna w km 6+030-6+120; odhumusowanie w km 1+300-1+500, DS.2, bypass DK20; oraz WMB prace serwisowe.

W robotach branżowych przeprowadzano budoęa kanalizacji deszczowej, wykonywano wpusty na ul. Rybackiej, zlewnię KA10 na ul. Prusa; KD17 w km 4+500, regulację wysokościową wpustów na zlewni KD27, oraz regulację koryra rzeki Niezdobna rów MEL 04. 

 

 

30 maja 2018 r (środa) godz. 10:00

DNI OTWARTE Z PODWYKONAWCAMI NA ZADANIU:

„Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S11"

Miejsce spotkania:
Siedziba GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro)

28.05.2018

Aktualnie na placu budowy wykonane zostały się nastepujące prace w branży mostowej:  zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów i słupów na obiektach WD1, K2, WD12; deskowanie ustroju nośnego na obiekcie M3,  wbijanie ścianek szczelnych tymczasowych, wymiana gruntów, zbrojenie i deskowanie podpór na obiekcie WD4, rozdeskowanie korpusu,  wyciągnięcie ścianek szczelnych na obiekcie WD4A,  rozbiórka deskowania ustroju nośnego nitka prawa i lewa na obiektach WD5 i WD6;  izolacja bitumiczna,   na obiekcie WD7;zasypki fundamentów na obiektach WD7, WD9 i E11;  iniekcja kabli sprężających, zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów na obiekcie na obiekcie M8;  zasypka przyczółków, betonowanie głowicy słupa na obiekcie WD10. Na przepustach wykonywano zasypki na PP6, PP7 i PP7A, izolację bitumiczną na PP7 oraz podkład betonowy naPP4.

W branzy drogowej wykonywana były następujące prace :  odhumusowanie km 1+420 – 1+380,wykop 1+450-1+740, Łącznice Dl2/2 i DL 2/3-4, Łącznice, wymiana gruntu 2+230-2+650 str. L, nasyp z gruntu z wykopu – DS16, 5+100 – 5+540, 5+600 – 6+030, 6+030 – 6+120, ul. Leśna 0+550 – 0+945, nasyp z gruntu z dokopu – DS16, DS., ul. Koszalińska i Rondo R1, R2, DS15W, GWN 3+700 – 3+870 str. L, 7+620 – 7+960, ul. Koszalińska, Rondo R1,osuszanie warstw nasypu 5+100-5+540, 5+600 - 6+030, warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi metodą na miejscu: DL 2/3-4, warstwa mrozoochronna 7+300 – 7+520; warstwa technologiczna ul. Prusa, 8+100 – 8+550, podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 od km 8+100 – 8+550; 8+900 -9+830, transport materiałów sypkich na składowisko w km1+200,4+100,  10+450, ul. Leśna, prace na przepustach PP11, PP-01 DS15W,

W robotach branżowych wykonywano: budowę kanalizacji deszczowej: zlewnia KA 7 ul. Prusa; KD 17–  km 4+300, regulację koryta rzeki Niezdobna – prace ziemne –  km 3+000, przebudowę rowu melioracyjnego MEL 04, likwidację ujęcia wody „Bugno”.

30.04.2018

Aktualnie na budowie Obwodnicy Szczecinka odbywają następujące parce: w branży mostowej Wykonywane jest zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów na obiektach WD1, K2, WD4, WD12, zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie M3, deskowanie i zbrojenie korpusu podpory na obiekcie WD4A,  zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego nitka lewa, betonowanie ustroju nośnego nitka prawa na obiekcie WD5, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego i poprzecznic, betonowanie ustroju nośnego nitka lewa na obiekcie WD6,  izolacja bitumiczna, zasypki fundamentów, deskowanie i zbrojenie poprzecznic na WD7, zbrojenie, deskowanie, betonowanie słupów na podporze nr 6, deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego sekcja 1A WD8, zasypka fundamentów na WD9,  zasypka przyczółków, betonowanie głowicy słupa na podporze nr 2 na WD10 oraz  zasypka fundamentów, przygotowanie podłoża pod ustrój nośny, betonowanie ciosów na podporze nr 2 na E11. W robotach na przepustach wykonywano zasypki przepustu PP6,  zasypki przepustu, izolacja bitumiczna na PP-7, 7A oraz  podkład betonowy na PP4. W branży dorogowej wykonywano usunięcie warstwy humusu w km 0+900 – 1+500S11; nasyp 5+100-5+500, 7+720-8+550, ul. Leśna 0+550 – 0+945; nasyp GWN- 3+700- 3+859, 7+720 – 8+550, ul. Koszalińska; osuszanie warstw nasypu 5+100-5+540, 5+100 – 6+100; wymianę gruntu 2+230-2+650; warstwę mrozoochronną 8+850 – 9+300; 9+940 - 9+980; przepust PP11 - wykopy - wykop 6+410 – 7+300; warstwę technologiczną C1,5/2,0 ul. Koszalińska; warstwę ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi metodą na miejscu C0,4/0,5 9+300 – 9+400; 9+500 – 9+830;podbudowę z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 od km 8+900 – 9+100; transport materiałów sypkich na składowisko w km 1+200,4+100,10+450. W robotach branżowych wykonywano  budowę sieci sanitarnej – kamerowanie rurociągu na kolizji KS2, przebudowę sieci wodociągowej – W2 i W9, budowę kanalizacji deszczowej –zlewnia KA 10 ul. Prusa – wpusty deszczowe,  wpusty deszczowe wraz z przykanalikami ul. Koszalińska, regulację koryta rzeki Niezdobna – prace ziemne – bypass w km 3+000, wypompowywanie wody, układanie geokraty, przebudowę rowu Czarnobór.

13.04.2018 

Wprowadzenie zamknięcia ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Strefową ok 600m w kierunku miejscowości Żółtnica. Wyznaczony objazd przez Omulną.

29.03.2018

Aktualnie na budowie Obwodnicy Szczecinka odbywają następujące parce. W branży mostowej przeprowadzane jest próbne obciążenie pali na obiekcie WD1, na obiekcie K2 trwa przygotowanie podłoża przed robotami żelbetowymi, na obiektach M3 i WD4a przeprowadzana jest budowa korpusów podpór, na obiekcie WD4 wykonuje się podkłady betonowe na podporach nr 2 i nr 3, na obiektach WD5, WD6, M8 wykonywana jest budowa ustroju nośnego, na obiekcie WD7 zakończono budowę korpusów podpór, która ciągle trwa na WD9, na WD10 trwa budowa filarów podpór, na E11 wyknywana jest izolacja a na WD12 zakończono wykonywanie kolumn DSM. W branży drogowej  przeprowadzano transport kruszywa łamanego, wykonywano wycinkę drzew w Nadleśnictwie Czarnobór, wykonywano kolumny CMC w rejonie km 2+060 – 2+230, solidyfikację w km 7+100. W pozostałych branżach wykonywano przepusty rurowe betonowe, wykonywano roboty branży wodociągowej na W4,W3, W6, W8 i kanalizacyjno-sanitarnej na KS2, KS3, KS4. Wykonywano kanalizację deszczową dla zlewni K14 oraz prace na linii Wn (Kronospan)

02.03.2018r (piątek) godz. 13:00

DNI OTWARTE Z PODWYKONAWCAMI NA ZADANIU:

Projekt i budowa obwodnicy m.Szczecinek w ciągu drogi S-11

Miejsce spotkania:
Siedziba GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro)