Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2017-10

10-2017

W minionym okresie Wykonawca przeprowadzał prace archeologiczne, rozpoznanie środowiskowe oraz kontynuował roboty przygotowawcze - wycinkę drzew i krzewów oraz karczowanie. W ramach robót drogowych Wykonawca realizował roboty związane ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej, wykonaniem wykopów z wywozem, wymianą gruntu, wykonaniem nasypów oraz platform roboczych pod kolumny przemieszeniowe CMC, stabilizacją gruntów podłoża spoiwami hydraulicznymi, wymianą gruntów wraz ze wzmocnieniem DC oraz budową przepustów. 

W zakresie robót branżowych przeprowadzano przebudowę sieci gazowej oraz teletecznicznej, usuwano kolizje sieci wodociągowej, sanitarnej, budowano i przebudowywano kanalizację deszczową  usuwano kolizje sieci elektroenergetycznej, CO, oraz prowadzono roboty branży kolejowej.