Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2018-04

04-2018

Tydzień 03.04.2018-07.04.2018

Roboty drogowe: 

- rowy odwadniające – DS. 16, DS. 15, DS. 15W

- profilowanie warstwy mrozoochronnej km 10+000-10+300

- wzmocnienie gruntu w technologii kolumn CMC – TG 2+060-2+230

- wymiana gruntu  2+300-2+650

- transport materiałów sypkich na składowisko km 4+100

 Roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej -KD 18 km 5+100

- budowa sieci wodociągowej – rury PE DN160 na kolizji W8, PE DN125 na kolizji W

Tydzień 09.04.2018-14.04.2018

Roboty drogowe: 

- wzmocnienie gruntu w technologii kolumn CMC – TG 2+060-2+230

- usunięcie warstwy humusu 6+450-6+500

- profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej 9+980-10+300

- wymiana gruntu  2+300-2+650

- warstwa transmisyjna 3+7000-3+880

- osuszanie warstwy nasypu po zimie 5+100-5+300

- transport materiałów sypkich na składowisko km 4+100

 Roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej –zlewnia KD24 km 8+300

– pobieranie próby na kolizji W8

- budowa sieci wodociągowej

Tydzień 16.04.2018-21.04.2018

Roboty drogowe

- wzmocnienie gruntu w technologii kolumn CMC – TG 2+940 – 3+030

- wymiana gruntu  2+300-2+650

- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0,4/0,5 8+850 – 9+350

- wykop 4+600, 6+410-6+900

- nasyp 5+100

- zasypanie siatek stalowych na kolumnach CMC warstwa 1 – 6+030-6+120

- rozbiórka (frezowanie) nawierzchni bitumicznej ul. Leśnej

- transport materiałów sypkich na składowisko km 4+100, 10+450

 Roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej – zlewnia KA 10 ul. Prusa, zlewnia KD 1 km 0+200

- budowa sieci sanitarnej – ponowny montaż studni KS2/3 i rury GRP1000 w kolizji KS2, skręcanie elementów studni wodomierzowej, montaż włazów

 

 

Tydzień 23.04.2018-28.04.2018

Roboty drogowe

- wymiana gruntu  2+300-2+650, 5+590 str prawa

- wykop 6+410-6+900

- nasyp 5+100-5+300, 8+300 – rozbiórka przeciążenia 8+050

- odhumusowanie R-1, ul. Leśna

- warstwa mrozoochronna 9+050

- transport materiałów sypkich na składowisko km 4+100, 10+450

 Roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej – zlewnia KD 1 km 0+200, wpusty deszczowe wraz z przykanalikami ul. Koszalińska

- budowa sieci sanitarnej – kamerowanie rurociągu na kolizji KS2

- regulacja koryta rzeki Niezdobna – prace ziemne - bypass w km 3+000