Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2018-05

05-2018

Tydzień 30.04.2018-05.05.2018

Roboty drogowe:

- usunięcie warstwy humusu km 0+900 – 1+500S11

- nasyp 5+100-5+500, 7+720-8+550, ul. Leśna 0+550 – 0+945

- nasyp GWN- 3+700- 3+859, 7+720 – 8+550, ul. Koszalińska

- osuszanie warstw nasypu 5+100-5+540, 5+100 – 6+100

- wymiana gruntu 2+230-2+650

- warstwa mrozoochronna 8+850 – 9+300; 9+940 - 9+980,

- przepust PP11 - wykopy - wykop 6+410 – 7+300,

- warstwa technologiczna C1,5/2,0 ul. Koszalińska,

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi metodą na miejscu C0,4/0,5 9+300 – 9+400; 9+500 – 9+830;

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 od km 8+900 – 9+100

- transport materiałów sypkich na składowisko w km 1+200,4+100,10+450

Roboty branżowe:

- budowa sieci sanitarnej – kamerowanie rurociągu na kolizji KS2,

- przebudowa sieci wodociągowej – W2 i W9,

- budowa kanalizacji deszczowej –zlewnia KA 10 ul. Prusa – wpusty deszczowe,  wpusty deszczowe wraz z przykanalikami ul. Koszalińska

- regulacja koryta rzeki Niezdobna – prace ziemne – bypass w km 3+000, wypompowywanie wody, układanie geokraty,

- przebudowa rowu „Czarnobór”

 

Tydzień 07.05.2018-13.05.2018

- budowa przepustu PP14

- wymiana gruntu 2+300-2+650

- wykop 4+600, 6+410-6+900, 7+100-7+550, 8+550-8+850, ul.Prusa

- nasyp ul. Koszalińska,5+590-5+750, 6+280-6+410, ul. Leśna,7+720-8+550

- nasyp z wykopu 5+370-5+540, 5+490-5+750

- osuszanie podłoża w wykopie 9+200-9+830

- odcinek próbny z GWN 3+700-3+850, 3+950-4+100

- odhumusowanie ronda R3

- ulepszone podłoże C0,4/0,5 gr 35 cm 9+120-9+375

- osuszanie warstw nasypu  3+320-3+540,5+100-5+300,5+870-5+900,6+340-6+410

- układanie siatki stalowej- 3 warstwa w km 6+030-6+120

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ul. Leśna

- platforma pod warstwę transmisyjną 2+650-2+750

- wykonanie warstwy technologicznej ul. Koszalińska

- transport materiałów sypkich na składowisko km 1+400, 4+100, Turowo km 10+450

Roboty branżowe:

- budowa sieci wodociągowej- wykonanie włączenia na kolizji W9,próba szczelności W9, pobranie próbki na kolizji W2,

- budowa kanalizacji deszczowej – KD18 km 5+100, zlewnia KA 10 ul. Prusa, budowa wpustów deszczowych ul. Koszalińska, KD 23 km 7+500, 7+800, KD 19 km 5+800

- regulacja koryta rzeki Niezdobna

 

Tydzień 14.05.2018-20.05.2018

- wymiana gruntu 2+300-2+650

- wykop 6+410-6+900, 7+100-7+550, 8+550-8+850, ul.Prusa, DS.16, DS.15

- nasyp 6+280-6+410, ul. Leśna,7+720-8+550

- nasyp GWN – 4+200-4+370

- nasyp – wykonanie warstwy transmisyjnej 6+030-6+120

- nasyp z wykopu 5+100-5+300, 5+320-5+540, 5+490-5+750

- osuszanie podłoża w wykopie 9+200-9+830

- odcinek próbny z GWN 3+700-3+850, 3+950-4+100

- odhumusowanie ronda R3

- ulepszone podłoże C0,4/0,5 4+440-4+790, 9+120-9+375

- platforma pod warstwę transmisyjną 2+650-2+750

- warstwa technologiczna C1,5/2,0 9+120-9+340

- warstwa mrozoochronna 9+120-9+340, 9+530-9+830

- osuszanie podłoża

- odnowienie oznakowania poziomego DK-20

- wymiana płyt na DK-20

- kontrola i poprawa ustawienia oznakowania pionowego tymczasowego

- rozbiórka ogrodzenia 1+300

- transport materiałów sypkich na składowisko km 1+500,Turowo km 10+450

Roboty branżowe:

- budowa sieci sanitarnej- odbiór próby szczelności na kolizji W9 i W2, prace pod  wykonanie włączenia W2, uzbrojenie studni wodomierzowej, sprzątanie terenu na kolizjach W7, KST1, W1, W5

- budowa kanalizacji deszczowej – KD18 km 3+800, KD 23 km 7+500, 7+800, KD 19 km 5+800

- regulacja koryta rzeki Niezdobna

 

Tydzień 21.05.-27.05.2018

Roboty drogowe:

- odhumusowanie km 1+420 – 1+380,

- wykop 1+450-1+740, Łącznice Dl2/2 i DL 2/3-4, Łącznice 

- wymiana gruntu 2+230-2+650 str. L,

- nasyp z gruntu z wykopu – DS16, 5+100 – 5+540, 5+600 – 6+030, 6+030 – 6+120, ul. Leśna 0+550 – 0+945

- nasyp z gruntu z dokopu – DS16, DS., ul. Koszalińska i Rondo R1, R2, DS15W

- GWN 3+700 – 3+870 str. L, 7+620 – 7+960, ul. Koszalińska, Rondo R1

- osuszanie warstw nasypu 5+100-5+540, 5+600 - 6+030

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi metodą na miejscu: DL 2/3-4,

- warstwa mrozoochronna 7+300 – 7+520;

- warstwa technologiczna ul. Prusa, 8+100 – 8+550

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 od km 8+100 – 8+550; 8+900 -9+830

- transport materiałów sypkich na składowisko w km1+200,4+100,  10+450, ul. Leśna

- przepust PP11, PP-01 DS15W,

 

Roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej: zlewnia KA 7 ul. Prusa; KD 17–  km 4+300

 - regulacja koryta rzeki Niezdobna – prace ziemne –  km 3+000,

- przebudowa rowu melioracyjnego MEL 04

- likwidacja ujęcia wody „Bugno”