Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2018-07

07-2018

Tydzień 02.07.2018-07.07.2018

Roboty drogowe:

- wykop łącznice Szczecinek Wschód,10+100-10+200, DL2/2

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 6+410 – 7+620

- warstwa technologiczna C1,5/2,0 7+020-7+120, 7+550 – 7+620, ul. Prusa

- osuszanie warstw nasypu 10+700 – 10+820

- ulepszone podłoże C0,4/0,5 łącznice DL 3/3; DL 3/4

- WMB – prace serwisowe

- wzmocnienie gruntu w technologii kolumn CMC DS10, DS9, droga gminna

- transport materiałów sypkich na plac 2+000,4+100

- nasyp 5+100-5+490

- montaż krawężników R-1, DS. 5

- wykonywanie materaca kruszywowego pod PP-2

- wymiana gruntu 1+300 przy drodze objazdowej (stare odwodnienie drogi powiatowej)

- profilowanie i zagęszczanie łącznica DL 2/1

- roboty ziemne - chodnik ul. Koszalińska, DS.5

- prace porządkowe najazd WD-1

- rowy 4+200-4+300 str lewa

Roboty branżowe:

- prace melioracyjne- rów O-12 , rów nr 2

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD 16 km 4+300, KD17 4+300; KA21; montaż wpustów deszczowych na ul. Koszalińska

Tydzień 09.07.2018-14.07.2018

Roboty drogowe:

- wykop łącznice Szczecinek Wschód,  DL2/2

- nasyp z dokopu 5+290 – 5+490

- wzmocnienie gruntu w technologii kolumn CMC na DS. 10

- warstwa technologiczna C 1,5/2,0 2+400 – 2+850, DL2/1

- warstwa mrozoochronna  C1,5/2,0 DS4

- wykonanie  podbudowy z AC 22P 8+100 – 8+850 – kontynuacja robót

- wykonanie podbudowy z  mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 DS15W, 4+300-4+950; 6+410-7+020

- warstwa wiążąca (odcinek próbny) – DS.15W

- roboty ziemne chodnik ul. Koszalińska, ul. Prusa

- montaż krawężników betonowych DS5

- transport materiałów sypkich plac 2+000, 4+100

- WMB – produkcja masy mineralno-asfaltowej

Roboty branżowe:

- prace melioracyjne- rów nr 1

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD 8 km 2+600,KD 16 km 4+300, KD18 5+150;KD 21 km 6+350, KA21

- regulacja wysokościowa wpustów deszczowych  oraz montaż krat zlewnia KD 16 i KD 17, ul. Koszalińska

Tydzień 16.07.2018-21.07.2018

Roboty drogowe:

- wykop Węzeł Szczecinek Wschód;  Szczecinek Śródmieście, 0+900-1+100

- nasyp z osuszaniem 10+850 – 11+000

- nasyp 1+300-1+500,  3+300-3+600, 5+100-6+120, R-2

- układanie siatek 2+930-2+970

- podbudowa z mieszanki 0/31,5 ul. Koszalińska, R-1 łącznice DL2/4 

- podbudowa z AC 22P rondo R-1

- podbudowa ul. Koszalińska AC22P

- warstwa wiążąca AC16W

- warstwa ścieralna AC11S ul. Koszalińska odcinek próbny

- wykonywanie chodnika DS.-5

- przepust pp-04/DS.-10

- transport materiałów sypkich na składowisko w km 3+900,4+100, 10+400

- Rów kryty RK-06

Roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD8 2+600; budowa przykanalików i wpustów KA21 najazd na WD 10, wpusty Węzeł Śródmieście (łącznice zjazdowe)

Tydzień 23.07.2018-28.07.2018

Roboty drogowe:

- profilowanie skarp i rowów 9+500-10+300

- nasyp do 1,2 m DS.-5 0+000-0+50 (rondo R-2)

- nasyp z dokopu 5+290-5+490

- nasyp 2+230-2+550, DS16, rondo R5

- wykop DS16, rondo R5

- profilowanie zagęszczanie warstwy transmisyjnej 3+350-3+650

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 ul. Koszalińska

- wykonanie  podbudowy z AC 22P ul. Koszalińska

- warstwa wiążąca  AC16W ul. Koszalińska

- warstwa ścieralna ul. Koszalińska

- transport materiałów sypkich km 3+900,10+400

- WMB- produkcja masy mineralno-asfaltowej

- naprawa dróg technologicznych

- wykonanie oznakowania poziomego DK 11

Roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD 8 km 2+600,KA 21 km najazd na WD-10

- budowa wpustów deszczowych Węzeł Śródmieście

- regulacja wysokościowa wpustów deszczowych Węzeł Śródmieście

- wykop pod KS-2 -ścianki szczelne