Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2018-08

08-2018

Tydzień 30.07.2018-04.08.2018

- nasyp z dokopu, 5+290-5+490, 5+750-5+850

- nasyp 2+230-2+640, 3+350-3+600, rondo R5, DP1295Z Miękowo, najazd WD-12

- nasyp/ wykop rondo R5,

- osuszanie warstw nasypu km 5+100-5+300

- wykop DS.16,  9+350-9+500

- niwelacje terenu węzeł „Szczecinek Wschód”

- wykonywanie chodnika ul. Koszalińska

- poszerzenie ul. Rybackiej

- profilowanie wykopu łącznica Dl2/2

- profilowanie skarp i rowów 9+500-10+300

- profilowanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31 w km 6+400-7+600

- kucie pali – KS-2

- warstwa technologiczna C1,5/2,0 DS.16 0+460-0+700

- transport materiałów sypkich 4+100

- WMB- prace serwisowe

Tydzień 06.08.2018-11.08.2018

- nasyp z dokopu, 5+290-5+490, 5+750-5+850

- nasyp najazd WD-12, ul. Koszalińska 0+680-0+740

- osuszanie warstw nasypu km 10+700, DS.2

- wykop 9+350-9+500

- niwelacje terenu węzeł „Szczecinek Wschód”

- wykonywanie chodnika ul. Koszalińska, ul. Leśna

- poszerzenie ul. Rybackiej

- profilowanie skarp i rowów 9+500-10+300

- wykonanie podbudowy AC22P 6+400-7+300 str. lewa, 7+000-7+930 str prawa

- warstwa technologiczna C1,5/2,0 R5

- frezowanie DK11 na włączeniu z ul. Koszalińską

- włączenie ul. Koszalińskiej do DK11

- transport materiałów sypkich 2+000,4+100, 10+400

- WMB- prace serwisowe, produkcja masy mineralno-asfaltowej

Tydzień 13.08.2018-18.08.2018

- nasyp 5+290-5+525, ul. Koszalińska 0+740, DPZ1295Z Miękowo

- wykop 1+100, 9+350-9+500

- wykonywanie chodnika ul. Koszalińska,

- wymiana gruntu najazd na WD-1

- wykonywanie koryta pod łącznik – objazd Koszalińska – Bugno

- warstwa technologiczna C1,5/2,0 2+230 – 2+340 str. lewa; 2+340 – 2+870 str. prawa

- wykonywanie stabilizacji C 1,5/2,0 łącznik objazd Koszalińska - Bugno

- wykonywanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 ul. Koszalińska

- wykonywanie podbudowy AC 22P od km 6+500 do km 7+000 strona prawa

- układanie warstwy wiążącej AC 16W od km 8+840-9+360 str. prawa

- wykonywanie chodnika ul. Koszalińska,

- transport materiałów sypkich 0+800, 4+100, 10+400

- WMB- produkcja masy mineralno-asfaltowej

- montaż oznakowania tymczasowego ul. Leśna

Tydzień 20.08.2018-25.08.2018

- nasyp 5+290-5+525, DP 1295Z

- wykop 0+900-1+200; 9+350-9+500;

- wymiana gruntu najazd WD-1

- osuszanie warstw nasypu 2+900-2+960 i droga powiatowa

- warstwa technologiczna C1,5/2 łacznica DL 2/2 0+060-0+300; łącznica DL3/3 DL3/4 0+000-0+300

- warstwa mrozoochronna łącznice węzeł Szczecinek Wschód; 9+350-9+500

- ulepszone podłoże C 0,4/0,5 9+350-9+500

- układanie warstwy wiążącej AC16W KR5 7+000-7+920 strona prawa; 6+550-7+000 strona lewa; 6+550-7+000 strona prawa

- transport materiałów sypkich 0+800, 4+100, 10+400

- WMB- produkcja masy mineralno-asfaltowej

- zmiana organizacji ruchu w ul.Koszalińskiej

- rozbiórka nawierzchni asfaltowej ul.Koszalińska DK11

Tydzień 20.08.2018-25.08.2018

- nasyp 5+290-5+525, DP 1295Z

- wykop 0+900-1+200; 9+350-9+500;

- wymiana gruntu najazd WD-1

- osuszanie warstw nasypu 2+900-2+960 i droga powiatowa

- warstwa technologiczna C1,5/2 łacznica DL 2/2 0+060-0+300; łącznica DL3/3 DL3/4 0+000-0+300

- warstwa mrozoochronna łącznice węzeł Szczecinek Wschód; 9+350-9+500

- ulepszone podłoże C 0,4/0,5 9+350-9+500

- układanie warstwy wiążącej AC16W KR5 7+000-7+920 strona prawa; 6+550-7+000 strona lewa; 6+550-7+000 strona prawa

- transport materiałów sypkich 0+800, 4+100, 10+400

- WMB- produkcja masy mineralno-asfaltowej

- zmiana organizacji ruchu w ul.Koszalińskiej

- rozbiórka nawierzchni asfaltowej ul.Koszalińska DK11

Tydzień 27.08.2018-01.09.2018

- nasyp 3+800 – 3+900, 5+290-5+525, DP1295Z

- osuszanie warstw nasypu 2+900 – 2+960,

- wykop 0+900-1+200;

- wymiana gruntu najazd WD-1

- warstwa technologiczna C1,5/2 - 9+340-9+500, łącznice DL2/3-4

- podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5: łącznica DL 3/3  DL ¾ 0+000-0+300, 9+340-9+500, DS.-15,

- podbudowa AC22P KR5 od km 4+320-4+965 strona lewa i prawa,

- podbudowa AC22P KR3 ul. Koszalińska

- warstwa wiążąca AC16W KR3 ul. Koszalińska

- transport materiałów sypkich 0+800, 4+100, 10+400

- rozbiórka nawierzchni asfaltowej ul. Koszalińska DK11 i DK20

- WMB – produkcja mieszanki mineralno asfaltowej

- wprowadzenie PTOR ul.Leśna

- prace utrzymaniowe i konserwacyjne