Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2018-09

09-2018

Tydzień 03.09.2018-08.09.2018

Roboty drogowe

- nasyp 5+290-5+525; 3+800-3+900; DP1295Z; 2+85000-2+990, 2+850-2+990

- ułozenie geotkaniny -5+100-5+525, 5+750-5+850

- warstwa mrozochronna 1+600-1+740

- ściek monolityczny betonowy łącznice DL 3/4; 6+280-6+400, DL2/3-4, 2=350-2+600

- wykop 0+900-1+200; 1+100 zbiornik ZP-3

- wymiana gruntu najazd WD-1

- warstwa technologiczna C1,5/2,0 – DS3 0+800-1+100

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 DS15

- ul. Koszalińska – włączenie w-wa wiążąca AC 16 W KR3

- przepusty kołowe na  DP1295Z

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 DS15

- odhumusowanie parkingu przy cmentarzu

- podbudowa AC22P  9+340-9+500 obie jezdnie w km 9+350-9+550 strona lewa i prawa,

- warstwa wiążąca AC16W KR5 km 4+360-4+950L, 4+440-4+930 P

- transport materiałów sypkich plac 0+800, 4+100, 10+400

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej i betonowej ul. Koszalińska (istniejąca DK11)

- wykonanie brewek zabezpieczających skarp przed rozmyciem 8+300-10+300

- podbudowa AC 22P KR 5 w km 4+330 – 4+440 P z włączeniami zjazdów

- układanie obrzeży Ds.-16

- prace utrzymaniowe i konserwacyjne

 

Roboty branżowe :

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KA16; KA15; KD 18KM 4+800, KD27 km 10+700

- budowa rowu melioracyjnego RK-01/O-12/2

- regulacja wysokościowa wpustów deszczowych oraz montaż krat

- przepusty kołowe na drogach DP1295Z i DS3;,

- montaż i zasypki rury wraz z rurą osłonową kolizji gazowej w rowie melioracyjnym Czarnobór  km 0+300

- budowa drenażu francuskiego  w km 4+390-4+770

- budowa przepustu PR-05

Tydzień 10.09.2018-15.09.2018

Roboty drogowe

- nasyp 5+290-5+525;DP1295Z; 2+850-2+990

- układanie geotkaniny -5+100-5+525,

- wymiana gruntu najazd WD-1,

- podbudowa AC22P ul. Rybacka + DS5 +bypass R2,

- warstwa wiążąca AC16W KR5 km 9+340-9+550P, 9+290-9+550 L,

- transport materiałów sypkich plac, 4+100,

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej i betonowej ul. Koszalińska (istniejąca DK11)

- układanie krawężników Ds.-16,

- prace utrzymaniowe i konserwacyjne,

- warstwa ścieralna ul Rybacka,

- profilowanie skarp i rowów 8+100- 9+500,

- włączenie bypassa do DK 20 w-wa wiążąca,

- w-wa ścieralna ul. Rybacka,

 

Roboty branżowe :

- regulacja wys. Krat zlewnia KA 10 ul. Prusa,

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KA19; KD, 1+700; KA 19 ul Lesna,  KD5 km 1+700, K13 ul. Prusa, KD 18km 4+800,

- budowa rowu melioracyjnego RK-01/O-12/2,

- przepusty kołowe na DP1295Z

 

Tydzień 17.09.2018-22.09.2018

Roboty drogowe

- nasyp 5+290-5+525

- wykop 1+500 – 1+600,

- chodnik Ds.-16, Ds.-5,

- układanie geowłókniny  5+600 – 6+030 ; 6+030 – 6+120 - zbrojenie warstw nasypu,

- wykonanie ciągu pieszego ul. Rybacka,

- profilowanie skarp i rowów 8+100 – 9+500,

- rozbiórka platformy roboczej pod CMC- DS9 i DS10 - przygotowanie pod ułożenie siatek stalowych warstwy transmisyjnej, 

- ustawienia oznakowania ul. Rybacka,

- warstwa technologiczna  C1,5/2,0 – 1+640 – 1+760,

- prace utrzymaniowe i konserwacyjne,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 DL2/3-4,

- humusowanie skarp i rowów 8+100 – 9+500,

- transport materiałów sypkich plac, 4+100, 0+800,

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej i betonowej ul. Koszalińska (istniejąca DK11)

- osuszenie warstw nasypu 2+850 – 2+990,

 

Roboty branżowe :

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD4, KD5, KA19   

- budowa rowu melioracyjnego RK-01/O-12/2,

- przepusty kołowe na DP1295Z

- przebudowa rowu melioracyjnego Czarnobór km 0+300 – 1+300

- Zbiornik ZR-03

 

Tydzień 24.09.2018-29.09.2018

Roboty drogowe

- nasyp 5+290-5+525; 0+400 – 0+640; DP1294Z;

- wykop 1+500 – 1+600; 0+200 – 0+400;

- chodnik Ds.-16, Ds.-5,

- przełożenie ruchu objazd DK-20,

- frezowanie ul. Słupskiej2,

- wykonanie ciągu pieszego ul. Rybacka,

- profilowanie skarp i rowów 8+100 – 9+500,

- platforma robocza pod kolumny CMC 3+720,

- rozbiórka platformy roboczej pod CMC- DS9 i DS10 - przygotowanie pod ułożenie siatek stalowych warstwy transmisyjnej, 

- ustawienia oznakowania ul. Rybacka,

- odhumusowanie ul. Słupskiej,

- profilowanie podłoża pod parking przy cmentarzu,

- Ds. 10-układanie siatek stalowych warstwy transmisyjnej na kolumnach CMC,

- warstwa technologiczna  C1,5/2,0 – 1+640 – 1+760,

- prace utrzymaniowe i konserwacyjne,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 DL2/3-4,

- humusowanie skarp i rowów 8+900 – 9+500,

- transport materiałów sypkich plac, 4+100, 0+800,

- poszerzenie DS. -4

 

Roboty branżowe :

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD4 1+700; KA 19 ul Leśna, KD 7 km 1+700, KD9; KD 8 km 2+650,

- budowa rowu melioracyjnego RK-01/O-12/2,

- przebudowa rowu melioracyjnego Czarnobór km 0+300 – 1+300

- prace przygotowawcze pod przełożenie Wilczego kanału pod PP-4,