Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2018-10

10-2018

Tydzień 01.10.2018-06.10.2018 

Roboty drogowe:

- nasyp 5+750-5+850; 5+290 – 5+525,DP1294Z 0+550 – 0+680, najazd WD-1,

- wykop 2+030 – 2+230; 1+100,

- profilowanie skarp i rowów 8+100 – 9+500,

- platforma robocza pod kolumny CMC 3+350(KS-2), 3+720,

- odhumusowanie ul. Słupskiej,

- Ds. 10-układanie siatek stalowych warstwy transmisyjnej na kolumnach CMC,

- prace utrzymaniowe i konserwacyjne,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 20 cm- DS16,

- transport materiałów sypkich plac, 4+100,

- poszerzenie DS. -4,

- podbudowa pod chodnik ul. Prusa,

- krawężnik rondo R-1, parking przy cmentarzu,

- DS.-2 profilowanie i zagęszczanie nasypu/wykop do 1,2m;

- platforma pod siatki na kolumnach CMC,

- podbudowa pod chodnik ul. Prusa,

- PR-01/Czarnobór – układanie przepustu,

- osuszanie nasypu ul. Bugno,

- warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5 1+490 – 1+570.

Roboty branżowe :

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD18 km  2+650; 5+420; KD4 km 1+700, KD 8km 2+650,

- budowa rowu melioracyjnego RK-01/O-12/2,

- przebudowa rowu melioracyjnego Czarnobór km 0+300 – 1+300

- budowa wpustów z rzutem wody bezpośrednio do rowu w km 2+760 – 2+380,

- PP-01/DP1296Z; PP-01/DS2; PR-01/Czarnobór,- układanie przepustu,

- PR-02/DP1294Z- układanie przepustu,

- PR-04/Czarnobór – układanie przepustu,

Tydzień 08.10.2018-13.10.2018

Roboty drogowe  

- nasyp 5+750-5+850; najazd WD-1, ul. Słupska,

- wykop rondo R-1, zbiornik ZR2,ZRI2, ZRI4,

- profilowanie skarp i rowów 8+100 – 9+500, 6+500 – 7+500,

- prace utrzymaniowe i konserwacyjne,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5- DS16,

- transport materiałów sypkich plac, 4+100,

- podbudowa pod chodnik ul. Prusa,

- krawężnik rondo R-1, parking przy cmentarzu,

- warstwa wiążąca AC 16W – DS.-15, AC 16W- DS.-4

- warstwa technologiczna C1,5/2,0 – DP1294Z (ul. Leśna) – 0+550 – 0+680,

- ułożenie geowłókniny zbrojenie nasypu na warstwie 5 6+00 – 6+120,

- układanie bentomaty 1+570 – 1+660,

Roboty branżowe :

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD18 km 5+420;  5+420; KD 8km 2+650, KD22,

- budowa rowu melioracyjnego RK-01/O-12/2,

- przebudowa rowu melioracyjnego Czarnobór km 0+300 – 1+300

- PP-01/DS2; PR-01/Czarnobór,- układanie przepustu,

-PR-02/Czarnobór- przyczółki przepustu,

- PR-0/3 Czarnobór- przyczółki przepustu,

Tydzień 15.10.2018 – 20.10.2018

Roboty drogowe  

- nasyp najazd WD-1, ul. Słupska,

- wykop zbiornik ZR2,ZRI2, ZRI4,

- profilowanie skarp i rowów 6+500 – 7+500, 7+000 – 7+600, DS.-15,

- profilowanie podłoża rondo R-3,

- krawężnik pas rozdziału Dl-2/3-4, parking przy cmentarzu;

- prace utrzymaniowe i konserwacyjne,

- transport materiałów sypkich plac, 4+100, 0+800,

- podbudowa pod chodnik ul. Prusa,

- krawężnik rondo R-1, parking przy cmentarzu,

- warstwa wiążąca AC 16W – DS.-15,

- warstwa transmisyjna piasek 2+047 – 2+230,

- warstwa ścieralna AC 11 S-DA.-15,

- warstwa mrozoochronna 1+570 – 1+640,

- wymiana gruntu str. lewa 0+550,

- wprowadzenie organizacji ruchu DS.-4

- podbudowa AC 22 P – DS.-16

Roboty branżowe :

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD18 km 5+420; KD1 km 0+200, 0+250; KD 10 km 3+020; KA 19 ul. Leśna,

- budowa rowu melioracyjnego RK-01/O-12/2,

- przepust PR-02/DP1295 – układanie przepustu,

- regulacja wysokościowa włazów żeliwnych na ul. Prusa,

- PR-04/Czarnobór; PR-05/Czarnobór – układanie ażurów na przyczółki przepustu,

Tydzień: 22.10.2018 – 27.10.2018

Roboty drogowe 

- nasyp najazd WD-1, ul. Słupska,; TG km 2+230; Ds.-3,

- układanie krawężników betonowych ul. Leśna,

- obrzeża parking przy cmentarzu,

- wykop zbiornik ZR2,ZRI2, ZRI4,

- profilowanie skarp i rowów 6+500 – 7+500, 8+100 – 9+500, DS.-15,

- profilowanie podłoża rondo R-3,

- Ds.-2- układanie płyt- Objazd,

- krawężnik pas rozdziału Dl-2/3-4, parking przy cmentarzu;

- prace utrzymaniowe i konserwacyjne,

- transport materiałów sypkich plac, 4+100, 0+800,

- podbudowa pod chodnik ul. Prusa,

- krawężnik rondo R-1, parking przy cmentarzu,

- prace częściowo wstrzymane ze względu na opady deszczu,

- warstwa wiążąca AC 16W – Węzeł Wschód, DS.-2

- warstwa transmisyjna piasek 3+120,

- warstwa ścieralna AC 11 S-DA.-15,

- warstwa mrozoochronna 1+570 – 1+640,

- wymiana gruntu str. lewa 0+550, rondo R-1, doprowadzenie podłoża do G-1,

- wprowadzenie organizacji ruchu DS.-4

- podbudowa AC 22 P – DS.-16

- stabilizacja C1,5/2,0 Ds.-2, 3+350 – 3+550,

- wyspy dzielące – łącznice DL2/3-4 ,,Węzeł Śródmieście’’

- parking przy cmentarzu- układanie obrzeży, płyt ażurowych

Roboty branżowe :

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD18 km 5+420; KD1 km 0+200, 0+250; KD 10 km 3+020; KA 19 ul. Leśna, KA7 ul. Prusa,

- budowa rowu melioracyjnego RK-01/O-12/2,

- przepust PR-02/DP1295 – układanie przepustu,

- regulacja wysokościowa włazów żeliwnych na ul. Prusa,

- PR-05/Czarnobór; PR-05/Czarnobór – układanie ażurów na przyczółki przepustu,

- kanalizacja deszczowa- prace wstrzymane ze względu na opady deszczu,

- przebudowa rowu melioracyjnego- RL Czarnobór km 1+700- 2+500.

Tydzień 29.10.2018 – 03.11.2018

Roboty drogowe

- transport mat. sypkich plac składowy 4+100, 0+800

- nasyp ul. Słupska; 2+230; 3+120, 3+240, Ds.-3,

- chodnik na parkingu przy cmentarzu,

- układanie bentomaty – 2+050-2+160,

- profilowanie skarp i rowów DS15,

- ułożenie krawężników betonowych ul. Leśna,

- warstwa technologiczna C1,5/2,0; rondo R1,

Roboty branżowe:

- budowa rowu krytego Rk-01/0-12/2,

- przebudowa rowu melioracyjnego RL-Czarnobór km 1+700 – 2+500

-PR-01/Czarnobór;  PR- 06/ Czarnobór - umocnienie przyczółków,

- PP-08/S11- układanie przepustu,

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD13 km 3+660; KD10 km 3+020;

- budowa wpustów z rzutem wody bezpośrednio do rowu km 3+060,