Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Roboty drogowe 2018-10

10-2018

Tydzień 01.10.2018-06.10.2018 

Roboty drogowe:

- nasyp 5+750-5+850; 5+290 – 5+525,DP1294Z 0+550 – 0+680, najazd WD-1,

- wykop 2+030 – 2+230; 1+100,

- profilowanie skarp i rowów 8+100 – 9+500,

- platforma robocza pod kolumny CMC 3+350(KS-2), 3+720,

- odhumusowanie ul. Słupskiej,

- Ds. 10-układanie siatek stalowych warstwy transmisyjnej na kolumnach CMC,

- prace utrzymaniowe i konserwacyjne,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 20 cm- DS16,

- transport materiałów sypkich plac, 4+100,

- poszerzenie DS. -4,

- podbudowa pod chodnik ul. Prusa,

- krawężnik rondo R-1, parking przy cmentarzu,

- DS.-2 profilowanie i zagęszczanie nasypu/wykop do 1,2m;

- platforma pod siatki na kolumnach CMC,

- podbudowa pod chodnik ul. Prusa,

- PR-01/Czarnobór – układanie przepustu,

- osuszanie nasypu ul. Bugno,

- warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5 1+490 – 1+570.

Roboty branżowe :

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD18 km  2+650; 5+420; KD4 km 1+700, KD 8km 2+650,

- budowa rowu melioracyjnego RK-01/O-12/2,

- przebudowa rowu melioracyjnego Czarnobór km 0+300 – 1+300

- budowa wpustów z rzutem wody bezpośrednio do rowu w km 2+760 – 2+380,

- PP-01/DP1296Z; PP-01/DS2; PR-01/Czarnobór,- układanie przepustu,

- PR-02/DP1294Z- układanie przepustu,

- PR-04/Czarnobór – układanie przepustu,

Tydzień 08.10.2018-13.10.2018

Roboty drogowe  

- nasyp 5+750-5+850; najazd WD-1, ul. Słupska,

- wykop rondo R-1, zbiornik ZR2,ZRI2, ZRI4,

- profilowanie skarp i rowów 8+100 – 9+500, 6+500 – 7+500,

- prace utrzymaniowe i konserwacyjne,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5- DS16,

- transport materiałów sypkich plac, 4+100,

- podbudowa pod chodnik ul. Prusa,

- krawężnik rondo R-1, parking przy cmentarzu,

- warstwa wiążąca AC 16W – DS.-15, AC 16W- DS.-4

- warstwa technologiczna C1,5/2,0 – DP1294Z (ul. Leśna) – 0+550 – 0+680,

- ułożenie geowłókniny zbrojenie nasypu na warstwie 5 6+00 – 6+120,

- układanie bentomaty 1+570 – 1+660,

Roboty branżowe :

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD18 km 5+420;  5+420; KD 8km 2+650, KD22,

- budowa rowu melioracyjnego RK-01/O-12/2,

- przebudowa rowu melioracyjnego Czarnobór km 0+300 – 1+300

- PP-01/DS2; PR-01/Czarnobór,- układanie przepustu,

-PR-02/Czarnobór- przyczółki przepustu,

- PR-0/3 Czarnobór- przyczółki przepustu,