Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2018-11

11-2018

Tydzień 29.10.2018-03.11.2018

Roboty drogowe:

- transport mat. sypkich plac składowy 4+100, 0+800

- nasyp ul. Słupska; 3+120, 3+240, Ds.-3,

- chodnik na parkingu przy cmentarzu,

- układanie bentomaty – 2+050-2+160,

- profilowanie skarp i rowów DS15,

- ułożenie krawężników betonowych ul. Leśna,

- warstwa technologiczna C1,5/2,0; rondo R1,

- prace utrzymaniowe i konserwacyjne,

Roboty branżowe :

- budowa rowu krytego Rk-01/0-12/2,

- przebudowa rowu melioracyjnego RL-Czarnobór km 1+700 – 2+500

- PR-01/Czarnobór; PR- 06/Czarnobór - umocnienie przyczółków,

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD13 km 3+660; KD10 km 3+020;

- PP-08/S11- układanie przepustu,

- budowa wpustów z rzutem wody bezpośrednio do rowu km 3+060

 

Tydzień 05.11.2018-10.11.2018

Roboty drogowe 

- transport mat. sypkich plac składowy 4+100, 0+800

- nasyp ul. Słupska km 0+109 – 0+340; km 0+460 – 0+570, 4+125 – 4+150

- zgęszczenie nasypu km 5+070 – 5+525,

- osuszanie warstw nasypu DP1295Z, 3+100 – 3+240

- uzupełnianie kruszywa pod ściek monolityczny km 2+700 – 2+950

- profilowanie skarp i rowów DS15, 8+100 – 8+500,

- podbudowa AC 22 P – łącznica DL-2/3-4

- profilowanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 - km 6+320 – 6+550

- układanie chodnika z kostki brukowej oraz płyt ażurowych parking DK20

- ułożenie krawężników betonowych ul. Leśna,

- układanie chodnika ul. Prusa

- warstwa wiążąca AC 16 W – łącznica DL2/2

- nawierzchnia betonowa C30/37 na zatoce autobusowej DS16 0+130 – 0+190

Roboty branżowe :

- budowa rowu melioracyjnego RK-01/O-12/2

- przebudowa rowu melioracyjnego RL-Czarnobór 1+700 – 2+500

- układanie przepustu - PP-08/S11, PP-02/DS16

- regulacja wysokościowa wpustów zlewnia KD 8, KD2, KD3

- budowa wpustów z rzutem wody bezpośrednio do rowu km 2+120

- budowa kanalizacji deszczowej KA9 najazd na WD 4

 

Tydzień 13.11.2018-17.11.2018

Roboty drogowe:

- transport mat. sypkich plac składowy 4+100,0+800

- nasyp GWN 2+050-2+300

- chodnik na parkingu przy cmentarzu

- wykop 1+000

- nasyp najazd WD-1, ul. Słupska

- osuszanie warstw nasypu 3+120-3+240

- profilowanie skarp i rowów 8+100 – 8+500,

- układanie krawężników betonowych ul. Leśna

- ściek monolityczny DS.-3, 2+750

- platforma pod warstwę transmisyjną 3+700 i DS.-3

- układanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 ul. Leśna 0+559 0 0+680

Roboty branżowe:

- układanie przepustu PP-08/S11, PP-02/DS16

- przebudowa rowu melioracyjnego RL-Czarnobór

- budowa rowu krytego RK-01/O-12/2

- budowa wpustów zlewnia KD 10

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD9

- budowa kanalizacji deszczowej KA9 najazd na WD4

- regulacja wysokościowa wpustów z bezpośrednim zrzutem wody do rowu km 2+100

 

Tydzień 19.11.2018-24.11.2018

Roboty drogowe:

- transport mat. Sypkich plac składowy 4+100,0+800

- wymiana gruntu doprowadzenie do G-1 1+000, 1+300

- platforma pod warstwę transmisyjną km 3+700 i DS.-3

- warstwa transmisyjna km 3+600

- nasyp ul. Słupska, 3+100, najazd na WD-1

- osuszanie warstw nasypu 3+100

- warstwa technologiczna C1,5/2,0 -  0+410-0+610

- podbudowa z kruszywa 0/31,5 - DS.-3 0+880-1+460

- podbudowa z AC22P: km 2+615,5 – 2+930,00 strona prawa; km 6+320 – 6+589; łącznica DL2/2 (km 0+035 – 0+085); łącznica DL2/3/4 (km 0+055 – 0+070 str. L); DS.-3;

- układanie płyt ażurowych na parkingu przy cmentarzu

- nawierzchnia z kostki betonowej ul. Leśna 0+550 – 0+650

- układanie krawężnika na rondzie R2

- ściek monolityczny DL-2/3-4 Węzeł Śródmieście

- układanie brewki zabezpieczającej -  łącznice DL-2/3-4 Węzeł Śródmieście i ul. Koszalińska 

- profilowanie skarp i rowów 8+100 – 8+500, DS. 16 0+100 – 0+650; DS11 0+150 – 0+300

- humusowanie wraz z obsianiem terenów płaskich 8+400 – 9+000

- prace utrzymaniowe i konserwacyjne

Roboty branżowe:

- przebudowa rowu melioracyjnego RL-Czarnobór

- układanie przepustu rowu krytego RK-02/12

- demontaż latarni na ul. Koszalińskiej

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD3 km 0+250, KD9; KD12

- budowa kanalizacji deszczowej KA9 najazd na WD 4

Tydzień 26.11.2018-02.12.2018

Roboty drogowe:

- transport mat. sypkich plac składowy 4+100,0+800

- wymiana gruntu doprowadzenie do G-1 1+000, 1+400

- wykop DS.-16

- nasyp 3+120, WD-1, ul. Słupska

- osuszanie warstw nasypu 3+120, WD-1

- ułożenie geowłókniny – zbrojenie nasypu – 5+060-5+525

- humusowanie wraz z obsianiem terenów płaskich 8+400 – 9+000; DS.-14

- profilowanie skarp i rowów 8+100 – 8+500, DS. 16 0+100 – 0+850; DS11 0+150 – 0+300; DS15W

- warstwa technologiczna C 1,5/2,0 0+420-0+600, 0+610-0+800

- podbudowa AC 22P KR5 od km 2+100,00 do 2+615,5; 2+630 - 2+930,00  – strona prawa; od km 2+100,00 - 2+630,00 – strona prawa

- roboty pomiarowe, niwelacja (do wykonania robót bitumicznych)

- układanie płyt ażurowych i chodnika na parkingu przy cmentarzu

- układanie krawężnika na rondzie R-2

- nawierzchnia z kostki betonowej ul. Leśna 0+550 – 0+650

- wprowadzenie TOR na DK-11

Roboty branżowe:

- układanie przepustu rowu krytego RK-02/12

- przebudowa rowu melioracyjnego RL-Czarnobór,

- demontaż latarni na ul. Koszalińskiej

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD 9 km 2+940; KA10 ul. Prusa; KD12 3+600; KD 13 km 3+700

- budowa wpustów zlewnia KA 9 najazd na WD 4A

- budowa wpustów z rzutem wody bezpośrednio do rowu km 0+700