Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2018-12

12-2018

Tydzień 03.12.2018-08.12.2018

Roboty drogowe:

- transport mat. sypkich plac składowy 4+100,

- układanie płyt ażurowych i chodnika na parkingu przy cmentarzu

- nasyp ul. Słupska; km 3+100

- układanie krawężnika na rondzie R-2

- nasyp GWN km 5+100

- nasyp GWN km 5+100 - zagęszczanie

- wymiana gruntu km 1+100

- warstwa technologiczna C1,5/2/0 km 0+800-1+100

- profilowanie skarp i rowów DS. 16 0+500 – 0+800; DS11 0+500 – 0+900 ; DS15W

- wykop DS16

- wymiana gruntu DS16 0+800 – 0+900

- humusowanie wraz z obsianiem terenów płaskich 8+400 – 9+000;

- podbudowa AC 22P - trasa główna, km 2+033 - 2+189 strona prawa, 1+750 - 2+100 strona lewa,

- warstwa wiążąca AC 16W – trasa główna km 2+550 – 2+923 strona lewa

Roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD 9 km 2+960; KD10 km 3+060; KD12 3+600; KD 13 i KD14 km 3+700

- regulacja wysokościowa wpustów  ul .Prusa

- budowa przepustu PP-03 / DS16

- zasypki rowu krytego RK-02/12

- budowa kanalizacji KS-2 – oczep pod kanalizację

- przebudowa rowu melioracyjnego RL-Czarnobór

Tydzień 10.12.2018-15.12.2018

Roboty drogowe:

- transport mat. sypkich plac składowy 4+100,

- układanie chodnika na parkingu przy cmentarzu i ul. Koszalińskiej

- krawężnik ul. Słupska

- nasyp GWN km 5+100, 6+000

- układanie krawężnika na rondzie R-2,

- wymiana gruntu km 1+300

- warstwa technologiczna C1,5/2,0 km 0+800 – 1+100, C1,5/2,0 DS. 16 0+650 – 0+900

- profilowanie skarp i rowów DS. 16 0+100 – 0+650; ul. Leśna 0+550 – 0+650 

- wykop DS16, łącznice DL3/3;

- wymiana gruntu DS16 0+650 – 0+800

- humusowanie wraz z obsianiem traw DS16 oraz terenów płaskich 8+200 – 9+500, DS11

- podbudowa bitumiczna AC 22P TG w km 0+305 ÷ 0+677,5 (str. P); AC 22P w km 0+225 ÷ 0+350 (str. P); AC 22P w km 0+410 ÷ 0+730 (str. L)

- stabilizacja kruszywa pod bypass na PP-4A

Roboty branżowe:

- budowa przepustu PP-02 / DS15 – zasypki

- PP-03/DS4, PR-01/DS13 – układanie przepustu

- przebudowa rowu melioracyjnego RL-Czarnobór

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD 9 km 2+960; KD10 km 3+060; KD14 km 3+700; KA9 km najazd na WD 4a

- PP-2a – roboty przygotowawcze pod układanie przepustu

- budowa wpustów z rzutem wody bezpośrednio do rowu ul. Leśna

Tydzień 17.12.2018-22.12.2018

Roboty drogowe:

- transport materiałów sypkich plac składowy 4+100

- chodnik ul. Słupska

- nasyp 6+000 – profilowanie i zagęszczanie

- profilowanie skarp i rowów DS. 16 0+100 – 0+650; ul. Leśna 0+550 – 0+650 

- wykop DS16, 

- humusowanie wraz z obsianiem traw DS16

- przygotowanie baypasu PP-4a - wcięcia do nawierzchni

- rozbiórka nasypu 1+200

- ułożenie nawierzchni asfaltowej PP-4a baypas

- prace porządkowe

- zabezpieczenie terenu budowy

- fundament z kruszywa pod przepust PP2A

- prace porządkowe na zapleczu budowy w km 4+100

- remont cząstkowy masą na zimno bypass DK nr 20

- czyszczenie lica znaków na wprowadzony TOR

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 DS. 16 km 0+650 – 0+900

Roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KA6, K19 ul. Leśna

- regulacja wysokościowa wpustów ul. Prusa

- budowa wpustów zlewnia KD12 oraz z rzutem wody bezpośrednio do rowu ul. Leśna,

- przebudowa rowu Czarnobór

- układanie przepustu PP-01/DS13

- PP-2a – układanie materaca

Tydzień 24.12.2018-29.12.2018

W okresie od 24.12.2018 do 2.01.2018 na budowie prowadzone były wyłącznie działania utrzymaniowe i konserwacyjne, mające na celu utrzymanie porządku, przejezdności oraz prawidłowości oznakowania.