Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2019-01

01-2019

Tydzień 31.12.2018-05.01.2019

Roboty drogowe:

- do 2.01.2018 na budowie będy prowadzone wyłącznie działania utrzymaniowe i konserwacyjne, mające na celu utrzymanie porządku, przejezdności oraz prawidłowości oznakowania.

- rowy drogowe TG km 0+300 – 0+400 str. L, km 7+000 – 7+100 str. P

- formowanie nasypu km 2+600 – 3+000 wraz z rowami,

 

Roboty branżowe:

- pompowanie wody km 3+200 – kanalizacja sanitarna

- przepust PR-01/ODP-03

 

Tydzień 07.01.2019-12.01.2019

Roboty drogowe:

- prace utrzymaniowe i konserwacyjne,

- wykop km 1+600,

- przygotowanie terenu pod układanie siatek przy przepuście PP4,

- przełożenie ścieżki dla pieszych przy WD1;

- skarpowanie wysokich nasypów,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 DS.16 0+650 – 0+950;   

- transport materiałów sypkich km 10+400 Turowo;

- naprawa dróg technologicznych i objazdowych;

- montaż oznakowania tymczasowego DS16.

 

Roboty branżowe:

- regulacja wysokościowa wpustów deszczowych i krat na DS16

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD19,

- układanie przepustów oraz zabrukowanie PR-01/ODP-03 i PR-01/ODP-05

 

Tydzień 14.01.2019-19.01.2019

Roboty drogowe:

- transport materiałów sypkich km 10+400 Turowo

- naprawa dróg technologicznych i objazdowych

- wykonanie rowów drogowych – DS16

- ułożenie podbudowy pod chodnik z KŁSM -  DS16

- pas rozdziału 6+410 – 7+500

- skarpowanie nasypów

- przygotowanie terenu pod układanie siatek przy przepuście PP4– TG 3+700

- układanie siatek – warstwa transmisyjna kolumn CMC – TG 3+700

 

Roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD19

- zasypka wykopu na zlewni KD10

- układanie bruków na przepustach PR-01/DS16, PR-02/DS16, PR-03/DS16

- układanie przepustu - PP-01/DS11a

 

Tydzień 21.01.2019-26.01.2019

Roboty drogowe:

- transport materiałów sypkich km 10+400 Turowo

- naprawa dróg technologicznych i objazdowych

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (włączenie DS16 do DK11)

- układanie siatek – warstwa transmisyjna kolumn CMC – TG 3+700

- wykopy 11+100 – 11+800 (rowy)

- rozbiórka oznakowania tymczasowego 11+100 – 11+800

- wymiana gruntu DS16 0+360 – 0+460, DS6.2 0+390 – 0+490

- porządkowanie terenu budowy

- prace utrzymaniowe i konserwacyjne

 

Roboty branżowe:

- przebudowa kanalizacji KS2

- budowa przepustu PP01/DP1296Z

- układanie przepustu PP-01/DP126Z, układanie przepustu + układanie ażurów PP-01/DS11a

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD19, KD12, KD20

 

Tydzień 28.01.2019-02.02.2019

 

Roboty drogowe:

 

- naprawa dróg technologicznych i objazdowych

- wykopy 11+100 – 11+800 (rowy)

- wymiana gruntu DS6.2 0+390 – 0+490

- porządkowanie terenu budowy

- roboty brukarskie rondo R1

- rowy drogowe przy DS.-3

- warstwa transmisyjna przy PP4 km 3+650 – 3+720

 

Roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD19, KD28

- przepust PR-01/DS.-11a – obrukowanie przepustu

- budowa przepustu PR-01/DS-11; PR-03/DS.-11 PR-07/DS.-11

- przebudowa KS-2

- układanie ażurów PR-05/DS11,PR-06/DS11,

- układanie wzmocnień rowów typ3