Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2019-02

02-2019

Tydzień 28.01.2019-02.02.2019

Roboty drogowe:

- naprawa dróg technologicznych i objazdowych

- wykopy 11+100 – 11+800 (rowy)

- wymiana gruntu DS6.2 0+390 – 0+490

- porządkowanie terenu budowy

- roboty brukarskie rondo R1

- rowy drogowe przy DS.-3

- warstwa transmisyjna przy PP4 km 3+650 – 3+720

Roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD19, KD28

- przepust PR-01/DS.-11a – obrukowanie przepustu

- budowa przepustu PR-01/DS-11; PR-03/DS.-11 PR-07/DS.-11

- przebudowa KS-2

- układanie ażurów PR-05/DS11,PR-06/DS11,

- układanie wzmocnień rowów typ3

Tydzień 04.02.2019-09.02.2019

Roboty drogowe:

- prace brukarskie Rondo R1,

- wykopy 11+100 – 11+800,

- wykonywanie nasypu pasa rozdziału 6+400 – 7+500, 8+100 – 10+300,

- warstwa transmisyjna DG3,

- krawężnik betonowy ul. Leśna,

- umocnienie rowów 8+100 – 9+000,

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod chodnik ul. Leśna,

- wzmocnienia rowów typ 3,

- porządkowanie terenu budowy,

- prace utrzymaniowe i konserwacyjne,

Roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej wpustów z rzutem wody bezpośrednio do rowu WP128

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD19, KD13

- umocnienia przepustów na drodze DS-14

- kanalizacja sanitarna KS-2

- demontaż istniejącej pompowni rondo R1

- budowa wpustów  i przykanalików WP28 i WP29

- regulacja wysokościowa włazów zlewnia KD 1

Tydzień 11.02.2019-16.02.2019

Roboty drogowe:

- wykopy 11+100 – 11+800 

- rozbiórka oraz frezowanie nawierzchni 11+100 – 11+800 

- wykonywanie nasypu pasa rozdziału 8+100 – 10+300

- porządkowanie terenu budowy

- krawężnik betonowy ul. Leśna

- umocnienie rowów 8+100 – 9+000

- prace utrzymaniowe i konserwacyjne
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod chodnik ul. Leśna

Roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD13, KA7, KA9

- regulacja wysokościowa włazów zlewnia KD2, KD23

- umocnienia przepustów na drodze DS-14

- demontaż kanalizacji sanitarnej KS-2

- roboty przygotowawcze – zbiornik ZR-02

Tydzień 25.02.2019-02.03.2019

Roboty drogowe:

- wykopy 11+100 – 11+800,

- nasyp 1+270 – 1+370

- humusowanie pasa rozdziału 7+600 – 7+950, 4+300 – 5+000

- humusowanie skarp 1+600 – 2+940, 0+200 – 1+240

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod rondo R3 i R5,

- układanie siatek oraz warstwy transmisyjnej 3+300

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 – TG km: 5+100 – 5+500; pod chodnik DP1294Z ul. Leśna,

- ułożenie warstwy stabilizacji C1,5/2,0 - km 0+650 – 0+700, 0+700 – 0+900, 1+475 – 1+550, 5+570 – 6+030, pod pierścień Ronda R5

- ułożenie obrzeży betonowych DP1294Z ul. Leśna

- ułożenie krawężnika betonowego rondo R5

- roboty organizacyjne, przygotowania do układania warstwy wiążącej 1+670 - 2+930

- warstwa wiążąca AC 16W 1+961,6 – 2+512,6 (L)

- porządkowanie terenów leśnych wzdłuż rowu Czarnobór 8+700

Roboty branżowe:

- ułożenie bentomaty ZR-02,

- budowa kanalizacji deszczowej KD1,

- budowa wpustów z przykanalikami KD17,

- regulacja wysokościowa wpustów KA10,

- regulacja wysokościowa studni KD17, KD8,

- umocnienia przepustów – Węzeł Śródmieście