Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2019-04

04-2019

Tydzień 01.04.2019-06.04.2019

Roboty drogowe:

- 1+500 – 1+700: humusowanie skarp

- 1+240 – 1+400: podbudowa z KŁSM

- Rondo R1: roboty brukarskie 

- Rondo R2: roboty brukarskie 

- TG 1+150 – 1+250: nasyp, warstwa technologiczna

- TG 1+380 – 1+450: KŁSM      

- TG R1 – 2+900: nasyp pas rozdziału  

- TG R1 do 3+000: skarpowanie nasypu + humusowanie           

- 1+240 – 1+380, 1+380 – 1+450: KŁSM

- 11+650 – 11+750: osuszanie podłoża wykopu

- Rondo R5: nawierzchnia z płyt ażurowych – przejazd awaryjny

- Rondo R1 z wyplotami: warstwa wiążąca AC 16W

- DS-3, km 1+510 – 2+380, 1+440 – 1+510, 2+905 – 2+972 (P), 2+897 – 2+972 (L): warstwa podbudowy AC 22P

- DS-3, km:1+530 – 2+460, 1+310 – 1+510, 2+905 – 2+972 (P), 2+897 – 2+972 (L): warstwa wiążąca AC 16W

- DS-3, km:1+410 – 1+796: warstwa ścieralna SMA 11

- DS-3, km: 1+796 – 2+460: warstwa ścieralna AC 11S

- Bugno: nasyp najazd na WD1

- 0+750 – 0+950: nasyp DS3

- 10+820 – 10+900: nasyp

- 11+100 – 11+700: warstwa mrozoochronna

- DP1295Z: nasyp, krawężnik betonowy

- WD6-WD7: obróbka wpustów kanalizacji deszczowej

- 8+100 – 9+300: naprawa rozmyć skarp i rowów

Roboty branżowe:

- 10+800: budowa kanału KD 27 – od KD27/14 do KD27/18  + kanał z rur GRP fi 300 mm

- 0+240 - 0+400: wykonanie kanału KA5 – od KA5/4/6 do KA5A/1, studnia KA5/4/5 + kanał z rur GRP fi 300 mm

- 8+060  E-11: wykonanie kanału KD24 -  Kanał z rur GRP 300 mm, studnia KD9/10

- ZR3: układanie bentomaty na skarpach i dnie zbiornika, układanie kruszywa

- PR-01/DS14, PP-08: umocnienie ażurami skarp

- 1+850 – 1+900, 1+900 SL, 2+00 – 2+150, 1+650 – 1+720: umocnienie ażurami dna rowu

- ZR2: układanie ażurów na dnie zbiornika, zasypywanie ażurów kruszywem, humusowanie

- Rondo R5: wykonanie wpustów na rondzie – 2 szt.

- ul. Koszalińska: wykop pod kabel

- PP02/1295Z: ustawienie przepustu, umocnienie przepustu

Tydzień 08.04.2019-13.04.2019

Roboty drogowe:

- TG 0+220 – 2+950: humusowanie

- DS.-3 0+700 – 2+140: humusowanie

- DS.-3 0+700 – 2+140: wykop rowu

- TG 1+200 – 1+600: podbudowa z KŁSM z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

- TG 3+000 – 3+240: zagęszczenia nasypu

- R1, R2, ul. Prusa: roboty brukarskie

- TG 0+220 – 2+900: bariery energochłonne

- 10+610 – 10+820: nasyp

- 11+100 – 11+850 str. L: warstwa mrozoochronna

- 11+750 – 11+850: warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5

- 8+100 – 9+300: naprawa rozmyć skarp i rowów

- DP1296Z: wykonanie nasypu

- Rondo R3: ułożenie krawężnika betonowego

- DP1295Z: ułożenie krawężnika betonowego

- DK11-2: rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej

- TG, km: 1+175 – 1+773 (L): warstwa wiążąca AC 16W

- warstwa podbudowy AC 22P: TG, km: 1+186 – 1+680 (P), TG, km: 1+180 – 1+746 (L), R-5, km: 0+025 – 0+045

- warstwa wiążąca AC 16W DS-3, km: 0+787 – 1+310, R-5, km: 0+025 – 0+070

- warstwa ścieralna AC 11S DS-3, km: 0+797 – 1+410

Roboty branżowe:

- 10+800: budowa kanału KD 27 – wykonanie wpustów ulicznych

- 2+140 do 2+180 DS. 3: montaż piaskowników przy studniach wpadowych

- 0+680 do 2+200 DS. 3: montaż piaskowników przy studniach wpadowych

- 8+060  E-11: wykonanie kanału KD24 -  Kanał z rur GRP 300 mm, studnia KD9/11 + wpusty

- R-1: regulacja wysokościowa wpustów ulicznych

- ZR-3, km 0+500: montaż separatora, osadnika i studni wpadowej – roboty przygotowawcze

- 0+400 do 0+600: wykonanie kanału KA5/4/4 do KA5/4/2, kanał z rur GRP fi 300 mm +studzienka rewizyjna KA/5/3

- 5+600 do 6+100: KD19 – montaż włazów żel na studzienkach rewizyjnych

- ZR3: betonowanie powierzchni do poruszania się pojazdami, warstwa KŁSM, układanie płyt ażurowych

- ZR2: Humusowanie dna zbiornika

- Ul. Prusa: Umocnienie ażurami skarpy

Tydzień 15.04.2019-20.04.2019

Roboty drogowe:

- humusowanie: TG 0+220 – 2+950, DS.-3 0+700 – 2+140

- wykop rowu: DS.-3 0+700 – 2+140

- roboty brukarskie: - ul. Prusa, Rondo R2

- nasyp: TG 3+240 – 3+400; DP 1295Z

- warstwa technologiczna C1,5/2,0: 11+300 – 11+500

- stabilizacja C1,5/2: 3+000 – 3+240, 3+540 - 3+780

- podbudowa z KŁSM : Rondo R5

- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej: DK11-2

- ułożenie krawężnika betonowego/kamiennego: Rondo R3; DP1295Z

- profilowanie i zagęszczanie podłoża  pod chodnik: DP1295Z

- warstwa podbudowy AC 22P: TG, km: 5+650 – 5+900 (P), 5+650 – 5+910 (L)

- warstwa wiążąca AC 16W: TG, km: 1+080 – 1+660

- prace utrzymaniowe i konserwacyjne

Roboty branżowe:

- montaż separatora, osadnika i studni wpadowej – montaż osadnika: ZR-3, km 0+500

- wykonanie kanału KA5/6 do KA5/11, kanał z rur GRP fi 300 mm: 0+400 do 0+600

- montaż piaskowników przy studniach wpadowych w km 2+940 oraz 3+020.

- regulacja wysokościowa wpustów: przy WD12: km od 0+420 do 0+620; km od 5+800 do 6+100

- wykonanie wpustów ulicznych: Rondo R5, Rondo R2

- wykonanie wykopu pod przepust: PP-01/DS10

- układanie płyt ażurowych: Zbiornik ZR-03, ul. Prusa

- uzupełnianie płyt ażurowych kruszywem: Zbiornik ZR-03

- humusowanie skarp i dna: Zbiornik ZR-03

Tydzień 23.04.2019-27.04.2019

Roboty drogowe:

- TG 0+220 – 2+950: humusowanie

- TG 0+220 – 2+950: wykop rowu

- TG 0+220 – 2+950: skarpowanie

- DS.-3 0+000 – 0+240: wykop

- R2 – roboty brukarskie

- TG 3+000 – 3+720 - Podbudowa z KŁSM mieszanki niezwiązanej 0/31,5

- TG 5+000 – 5+550: humusowanie

- warstwa technologiczna C1,5/2,0 11+700 – 11+850P

- nawierzchnia z kostki betonowej DP1295Z

- krawężniki betonowe DP1294Z 

Roboty branżowe:

- regulacja pionowa wpustów ulicznych ( montaż pierścieni odciążających i pokryw pod wpust)na rondzie R5,

- regulacja wpustów ulicznych między M3 a PP4,

- wykończenia zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych,

- budowa przepustów rurowych wraz z obudową wlotów i wylotów.

Tydzień 29.04.2019-04.05.2019

Roboty drogowe:

- humusowanie: TG 0+220 – 2+950; TG 5+000 – 5+550

- wykop rowu: TG 0+220 – 2+950

- skarpowanie: TG 0+220 – 2+950

- roboty brukarskie: Rondo R2; DP1295Z

- wykop: DS.-3 0+000 – 0+240

- nasyp: TG 4+100 – 4+140

- warstwa technologiczna C1,5/2,0: 11+700– 11+850P

- podbudowa z KŁSM: TG 3+000 – 3+720

- ułożenie krawężnika betonowego/kamiennego: DP1294Z

- prace utrzymaniowe i konserwacyjne

Roboty branżowe:

- wykonanie kanału KD15 z rur GRP fi 300 - km 4+200 do 4+230,

- regulacja wpustów ulicznych między M3 a PP4: 3+000 do 3+720

- montaż pierścieni odciążających pokryw na wpustach ulicznych: - rondo R2