Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2019-05

05-2019

Tydzień 06.05.2019-12.05.2019

Roboty drogowe:

- TG km 1+500 -  2+950: humusowanie

- TG km 1+500 -  2+950: wykop rowu

- DS.-3 0+000 – 0+600: wykop

- TG km 6+020 – 6+130: podbudowa z KŁSM mieszanki niezwiązanej 0/31,5

- Rondo R2: roboty brukarskie

- DP1274Z: nasyp

- najazd na WD-5: nasyp

- najazd na WD-6: nasyp

- Ul. Słupska (DK-20): rozbiórka istniejącej nawierzchni

- 7+950 – 8+100: nasyp (zasypki do obiektów)

- 10+800 – 11+000: budowa nasypu

- TG km 10+610 – 11+000: profilowanie i zagęszczanie warstw nasypu

- Rondo R3: roboty brukarskie

- TG km 6+300 – 6+500: profilowanie skarp i rowów

- DP1295Z: nawierzchnia z kostki betonowej

- TG km 11+000 – 11+850: podbudowa z KŁSM - profilowanie i zagęszczanie

- WD6-M8: humusowanie skarp i rowów

- TG, km: 3+000 – 3+700 (P): warstwa podbudowy AC 22P – roboty przygotowawcze

- TG, km 3+000 – 3+660 (P),TG, km 3+000 – 3+680 (L): warstwa podbudowy AC 22P

- TG, km 3+340 – 3+360 (P): warstwa wiążąca AC 16W

- 10+600 – 10+800 str. L: warstwa technologiczna C1,5/2

 

Roboty branżowe:

- 3+000 do 3+720: regulacja wpustów ulicznych między M3 a PP4

- Km 0+400 do 0+510: wykonanie wpustów na KA5/4 ul. Bugno

- 0+070 do 0+240: wykonanie kanału KA17

- Km 11+830 do 11+840 : montaż separatora i osadnika SE30

- Zbiornik ZR-03: humusowanie skarp

- Rondo R3: regulacja wysokościowa studni i wpustów ulicznych

- Km 4+770 do 4+800: wykonanie kanału KD16 w zakresie KD16/10 do KD16/11

- 0+050 do 0+060: wykonanie kanału KA15