Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2019-05

05-2019

Tydzień 06.05.2019-12.05.2019

Roboty drogowe:

- TG km 1+500 -  2+950: humusowanie

- TG km 1+500 -  2+950: wykop rowu

- DS.-3 0+000 – 0+600: wykop

- TG km 6+020 – 6+130: podbudowa z KŁSM mieszanki niezwiązanej 0/31,5

- Rondo R2: roboty brukarskie

- DP1274Z: nasyp

- najazd na WD-5: nasyp

- najazd na WD-6: nasyp

- Ul. Słupska (DK-20): rozbiórka istniejącej nawierzchni

- 7+950 – 8+100: nasyp (zasypki do obiektów)

- 10+800 – 11+000: budowa nasypu

- TG km 10+610 – 11+000: profilowanie i zagęszczanie warstw nasypu

- Rondo R3: roboty brukarskie

- TG km 6+300 – 6+500: profilowanie skarp i rowów

- DP1295Z: nawierzchnia z kostki betonowej

- TG km 11+000 – 11+850: podbudowa z KŁSM - profilowanie i zagęszczanie

- WD6-M8: humusowanie skarp i rowów

- TG, km: 3+000 – 3+700 (P): warstwa podbudowy AC 22P – roboty przygotowawcze

- TG, km 3+000 – 3+660 (P),TG, km 3+000 – 3+680 (L): warstwa podbudowy AC 22P

- TG, km 3+340 – 3+360 (P): warstwa wiążąca AC 16W

- 10+600 – 10+800 str. L: warstwa technologiczna C1,5/2

 

Roboty branżowe:

- 3+000 do 3+720: regulacja wpustów ulicznych między M3 a PP4

- Km 0+400 do 0+510: wykonanie wpustów na KA5/4 ul. Bugno

- 0+070 do 0+240: wykonanie kanału KA17

- Km 11+830 do 11+840 : montaż separatora i osadnika SE30

- Zbiornik ZR-03: humusowanie skarp

- Rondo R3: regulacja wysokościowa studni i wpustów ulicznych

- Km 4+770 do 4+800: wykonanie kanału KD16 w zakresie KD16/10 do KD16/11

- 0+050 do 0+060: wykonanie kanału KA15

Tydzień 13.05.2019-18.05.2019

Roboty drogowe:

- TG km 1+500 -  2+950 - Humusowanie, wykop rowu

- TG km 1+500 -  2+950 - Wykop rowu

- Ul. Słupska - Odhumusowanie

- Rondo R2 - Roboty brukarskie

- DP1274Z - Nasyp

- najazd na WD-5 – Nasyp, KŁSM

- najazd na WD-6 – Nasyp, KŁSM

- Ul. Słupska (DK -20) - Rozbiórka istniejącej nawierzchni

- DP1296Z - Roboty brukarskie – ułożenie krawężników betonowych

- R5 - Roboty brukarskie – ułożenie krawężników wyspy

- 11+000 – 11+850 P - Skropienie podbudowy 0/31,5

- Rondo R3 - Roboty brukarskie – ułożenie płyt ażurowych na przejeździe awaryjnym

- 10+800 – 11+000 - Budowa nasypu

- WD6-M8 - Humusowanie skarp i rowów

- 10+570 – 10+800 - Warstwa technologiczna C1,5/2,0

- TG, km 11+040 – 11+740 (P) - Warstwa podbudowy AC 22P

- TG, km 3+000 – 3+660 (L) - Warstwa wiążąca AC 16W

Roboty branżowe:

- R2, 3+000 do 3+720 - Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych

- 5+060 do 5+100 - Wykonanie kanału KD18

- 0+070 do 0+240 - Wykonanie kanału KA17

- 3+000 do 3+720 - Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych

- 7+590 – 8+290 - Układanie kanału technologicznego

- Rondo R2 - Wykop pod kabel zasilający i oświetlenie

- 8+500 – 9+441 - Kanał technologiczny wraz ze studniami

- 0+619 - Wilczy kanał – umocnienie rowu

- 3+950 - PP-09

- 10+800 do 10+900 - Wykonanie wpustów ulicznych na kanale KD27

Tydzień 20.05.2019-25.05.2019

Roboty drogowe:

- TG 3+000-3+800 P: wykop rowu i skarpowanie

- Ul. Słupska 0+540-0+860 L: odhumusowanie

- 3+850 – 3+870: wymiana gruntu

-  Rondo R2: roboty brukarskie, KŁSM

- najazd na WD-6: nasyp, warstwa technologiczna C1,5/2, KŁSM

- Ul. Słupska (DK -20): rozbiórka istniejącej nawierzchni

- Ul. Słupska (DK -20): nasyp

- DP1296Z: mrozoochronna c1,5/2,0

- 10+400–10+600L; 10+800–11+000P; 10+440–10+500P; 10+650+10-700P; 10+750 – 11+000L: warstwa technologiczna C1,5/2,0

- 10+400 – 10+450L; 10+500 – 10+550P: ulepszone podłoże C0,4/0,5

- R3: ułożenie płyt ażurowych na przejeździe awaryjnym

- 10+800 – 11+000: budowa nasypu

- WD7-M8: humusowanie skarp i rowów

- 10+400 – 10+450L: mrozoochronna 0/16

- 10+750 – 11+000P; DP1296Z 11+000P: podbudowa kłsm 0/31,5

- 10+400 – 10+600L; 6+500 – 6+700P: profilowanie  skarp i rowów

- 10+440 – 10+500P: ulepszone podłoże C0,4/0,5

- rondo R5 i R2, TG, km 11+730 – 11+830 (P+L); Ul. Prusa, km 0+025,5 – 0+072,0, 0+275-0+321, 0+530 – 0+583: warstwa podbudowy AC 22P

- Rondo R5, TG, km 11+695 – 11+830 (P+L), TG, km 11+075 – 11+695 (P);  TG, km 11+100 – 11+770 (L): warstwa wiążąca AC 16W

Roboty branżowe:

- 0+250 do 0+350: wykonanie wpustów ulicznych na kanale KA5 w km od 0+250 do 0+350

- 10+470 do 10+680: wykonanie kanału KD27 w zakresie od KD27/10 do KD27/1

- R2: regulacja wysokościowa wpustów ulicznych oraz studzienek rewizyjnych

- 6+000 do 6+100: regulacja wysokościowa wpustów ulicznych na kanale KD19

- 10+900 do 11+100: wykonanie wpustów ulicznych na kanale KD29.

- R2: wykop pod kabel zasilający i oświetlenie

- 9+441-10+400: kanał technologiczny wraz ze studniami

- 0+619: wilczy kanał – umocnienie rowu

- 2+000 – 3+000: umocnienia rowów

Tydzień 27.05.2019-02.06.2019

Roboty drogowe:

- ul. Słupska 0+540-0+860 L: rozbiórka nawierzchni

- DG1 : profilowanie podłoża

- DG2: profilowanie podłoża

- DP1274Z 0+240-0+380: warstwa technologiczna C1,5/2

- DP1274Z 0+240-0+380: KŁSM

- DS.-3 0+000-0+900: KŁSM

TG 3+800-3+950: nasyp

- Ul. Słupska 1 0+200-0+250: nasyp

- Ul. Słupska 1 0+700-0+860 L: odhumusowanie

- Ul. Słupska 1 0+540-0+700 L: wymiana gruntu

- Najazd na WD-7: asyp

- Najazd na M-8: nasyp

- ZR-1: wykop

- DP1295Z: nasyp

- DP1294Z: rozbiórka nawierzchni bitumicznej

- 10+400 – 10+700: profilowanie skarp i rowów

- 10+600 – 11+000L: podbudowa kłsm 0/13,5

- TG, km 10+690 – 11+040 (P); ul. Słupska, km 0+025 – 0+204; ul. Prusa, km 0+036,5 – 0+067; DP 1296Z, km 0+003 – 0+112,4; DS5, km 0+025 – 0+046; ul. Prusa, km 0+025 – 0+038,5; TG, km: 4+010 – 4+148 (P), 10+705 – 11+040 (L) - warstwa podbudowy AC 22P

- Rondo R5; Rondo R2; DL 2/3-4, km 0+025 – 0+077 (P); DP 1296Z, km 0+003 – 0+112,4; ul. Prusa 0+220 – 0+255,5, 0+529,3 – 0+522,3, 0+545 – 0+583,3; ul. Słupska 1, km 0+025 – 0+204; DS5, km 0+025 – 0+048,4; TG, km: 10+738 – 11+078 (P): warstwa wiążąca AC 16W

Roboty branżowe:

- 10+470 do 10+680: wykonanie kanału KD27 w zakresie od KD27/10 do KD27/1

- 10+400 do 10+680: wykonanie wpustów na KD27 w zakresie od KD27/1 do KD27/1

- M3-WD4: regulacja studni rewizyjnych pomiędzy M3 a WD4

- 6+900-10+400: kanał technologiczny wraz ze studniami – obrabianie ustawionych studni

- R2 – łącznica DL2/3-4: wykop pod kabel zasilający i oświetlenie

- 0+619: umocnienie wilczego kanału

- 2+000-3+000: umocnienia rowów

- Rondo R3, ul. Leśna: wykonanie wpustów

- km 0+050 do 0+330: regulacja wysokościowa oraz montaż wpustów żel. w ul. Leśnej

- Rondo R1: rozpoczęcie wykonywania przewiertów, przewierty sterowane pod KT.