Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2019-07

07-2019

Tydzień 01.07.2019-07.07.2019

Roboty drogowe:

- Nasyp: Pas rozdziału km 3+720 – 4+020; Ul. Słupska 1; Najazd na WD-7; Najazd na M-8; DP1295Z;

- Naprawa rozmyć: TG km 0+000 – 11+980;

- Wykop: DL3/2;

- Warstwa technologiczna C1,5/2,0: km 7+920 – 7+990; km 8+050 – 8+100;

- Rozbiórka nawierzchni bitumicznej DK11_2;

- Krawężnik betonowy DP12945Z;

- Podbudowa z KŁSM 0/31,5 km 8+050 – 8+100; na chodniku DP1294Z;

- Warstwa podbudowy AC 22P: rondo R3 + łącznik; DP 1294Z – ul. Leśna odc. 2; TG km 7+925 – 7+990 P+L;

- Warstwa wiążąca AC 16W: TG km 6+970 – 7+220 P; DL 3/4 km 0+285 – 0+325;

- Warstwa ścieralna SMA 8: DL 3/3 km 0+060 – 0+370;

- Humusowanie skarp i rowów: km 11+000 – 11+850

- Drenaż km 10+300 – 11+000;

- Roboty rozbiórkowe pod kanalizację przy WD-1;

- Profilowanie terenów płaskich pod ogrodzenia: odc. od WD10 do E11;

- Roboty ziemne: zbiornik ZR1;

- Oczyszczenie nawierzchni pod SMA: odc. od ronda R1 do WD4 str. P.

 

Roboty branżowe:

- Wykonanie Kanału KA3 –najazd na WD1 strona prawa km 0+000 do 0+140;

- Wykonanie wpustów ulicznych na kanale KD 24/11 L+P km 8+040;

- Wykonanie kanału KA8 w zakresie KA8/5 do KA8/9 oraz KA5 do KA5/7 km 0+640 do 0+850;

- Wykonanie Kanału KA18/5 do KA18/6 km 3+850 do 3+870;

- Wykonanie kanału KA9/13 do KA9/15 + wpusty ściekowe km 0+280 do 0+340;

- Wykonanie wpustów ulicznych Rondo R5;

- Wykop pod kabel zasilający i oświetlenie, łącznica DL2-3/4; WD-5 -WD6, WD-1;

- Wzmocnienie kanału pod M8 (MEL-2);

- Umocnienia rowów Łącznica DL 3/4 km 6+300 – 7+500;

- Ustawienie ogrodzenia km 7+600 – 10+400;

- Wykonywanie rowów krytych: RK-25/S11; RK-26/S11; RK-01/DS11; RK-05/DS-10A; RK-02/Łącznik; RK-02/DP1294Z_odc.2; RK-23/S11;

- Budowa zbiornika RI5;

- Wykonanie fundamentów pod tablice pryzmatyczne PVMS: DK11 km 0+023; 0+104; S11 km3+576, km 4+076, km 4+765, km 5+265;

- Wykonanie pętli indukcyjnych pod SZR.

 

Tydzień 08.07.2019-13.07.2019

Roboty drogowe:

- Wykop rowu wraz z humusowaniem Km 1+200 – 2+000;

- Nasyp Pas rozdziału km 3+720 – 4+020, Najazd na WD-7, Najazd na M-8, DP1274Z, Najazd na WD12, DP1295Z;

- Wykop DL3/1; DL3/2;

- GWN km 6+290 – 6+340;

- Humusowanie skarp Najazd na WD-7;

- Podbudowa bitumiczna z AC22P DP 1294Z - ul. Leśna odc. 1, km 0+020 - 0+128,00; Km 8+050 – 8+150 L i P;

- Warstwa wiążąca z AC16W DP 1294Z - ul. Leśna odc. 1, km 0+020 - 0+128,00;

- Podbudowa z KŁSM 0/31,5 Km 8+050 – 8+150, DP1294Z;

- Roboty brukarskie DP 1294z odc. 2 km 0+100 - 0+200; Rondo R5 DK11-2;

- Rozbiórki      zjazd z DP1294Z odc. 2 w km 0+133,93 str. L;

- Ściek betonowy monolityczny Km 10+300 – 11+100;

- Roboty brukarskie DK11-2;

- Krawężnik betonowy DP1294Z.

 

Roboty branżowe:

- Wykonanie wpustów ulicznych - Rondo R2, M8 km 6+120;

- Wykonanie wpustu ulicznego z przykanalikiem przy WD10 1 km 6+120 oraz regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych i wpustów ulicznych na kanale. km 0+750 do 0+840;

- Wykonanie kanału KA5 w zakresie KA5/4 do KA5/6 oraz kanał KA5/4 w zakresie KA5/4 do KA5/4/2 łącznie z wpustami ulicznymi od km 0+360 do km 0+430;

- Wykonanie kanału KA8 w zakresie KA8/5 do KA8/9 oraz KA5 do KA5/7 od km 0+640 do km 0+850;

- Wykop pod kabel zasilający i oświetlenie - łącznica WD4-WD4A, DP1274Z, km 3+500 – 4+100;

- Wzmocnienie kanału pod M8;

- Umocnienia rowów km 6+300 – 7+500;

- Ustawienie ogrodzenia Km 7+600 – 10+400         ;

- Wykonywanie rowów krytych RK-27/S11, RK-01/DS11, RK-02/DS15, RK-01/DS15W, RK01/DP1295Z, RK-01/DP1294Z odc. 2 w km 0+064,60, RK-28/S11 w km 9+911,68, RK-28/S11, RK-01/DP1294Z_odc.2;

- Budowa zbiornika ZRI2;

- Wykonanie fundamentów pod tablice pryzmatyczne PVMS - DK11 km 0+023, S11 km 3+576, km 4+076, km 4+765, km 5+265, DK11 km 0+104;

- Wykonanie pętli indukcyjnych pod SZR km 4+530P, km 6+753L, km 6+820, km 10+100P;

- Drenaż km 0+219 – 0+421; km 0+705-0+780;

- Przepust drogowy PP-01/DS9 Km 0+167,57;

- Kanał technologiczny km 3+000 – 4+100.

 

Tydzień 15.07.2019-20.07.2019

Roboty drogowe:

- Najazd na WD7, Najazd na M8: KŁSM

- Droga powiatowa dp1274z: Nasyp

- Km 5+470 – 5+550; km 5+570 – 5+650; km 6+070 – 6+120; 0+200 – 0+340; 0+540 – 0+700: Warstwa technologiczna C1,5/2,0

- Km 5+470 – 5+550; km 5+570 – 5+650; km 6+070 – 6+120: Podbudowa z KŁSM

- ul. Słupska 1 km 0+540 – 0+700, DP1274Z km 0+000 – 0+150: Nasyp

- Słupska 1 km 0+200-0+340: KŁSM

- 0+650-0+700: KŁSM

- km 6+290 – 6+350: Warstwa technologiczna C1,5/2,0

- DS.-3 0+000-0+600: Wykop rowu + pobocze

- km 1+500 – 2+200 L: Wykop rowu

- DL3/1; DL3/2: Wykop

- DP1294Z: Rozbiórka nawierzchni asfaltowej, rozbiórka podbudowy z kruszywa (istniejącej)

- 6+290 – 6+340: Warstwa technologiczna C1,5/2,0; podbudowa z KŁSM

- DK11-2: Roboty brukarskie, korytowanie

- 11+000 – 11+850: Profilowanie skarp i rowów

- DP1295Z: Nasyp, warstwa technologiczna C1,5/2,0, podbudowa z KŁSM

- TG km: 7+913 – 7+999 (P+L); 8+020 – 8+290 (L): Warstwa wiążąca AC 16W

- TG km: 2+700 – 4+223 (P); 2+873 – 4+282 (L); DL 2/1, km: 0+260 – 0+357: Warstwa ścieralna SMA

- TG, km: 4+820 – 4+910 (przejazd awaryjny): Warstwa podbudowy AC 22P

- TG, km: 8+020 – 8+360 (P): Warstwa wiążąca AC 16W
 

Roboty branżowe:

- WD1 km 0+000 do 0+150: Wykonanie kanału KA3 w zakresie KA3/1 do KA3/3 oraz KA3/ do KA3/9 i wpusty uliczne

- 0+000 do 0+150: Wykonanie kanału KA3 w zakresie KA3/1 do KA3/3 oraz KA3/ do KA3/9 i wpusty uliczne

- 0+300 do 0+350: Budowa kanału KA11 fi 300 z wpustami ulicznymi – najazd na WD 12 strona prawa

- 0+360 do 0+430: Wykonanie kanału KA5 w zakresie KA5/4 do KA5/6 oraz kanał KA5/4 w zakresie KA5/4 do KA5/4/2 łącznie z wpustami ulicznymi

- 0+640 do 0+850: Wykonanie kanału KA8 w zakresie KA8/5 do KA8/9 oraz KA5 do KA5/7 + wpusty uliczne

- MEL-02/1, MEL-03/1-3: Wzmocnienie kanału pod M8

- Km 7+900 – 9+400, Łącznica DL3/1: Umocnienia rowów

- DS9 Km 0+167,57: Przepust drogowy PR-01/DS9, PR-04/DS9

- RK-04/S11, RK-11/S11, RK-10/S11, RK-01/D16, RK-17/S11: Wykonywanie rowów krytych

- ZRI2: Budowa zbiornika

- PR-07/DS3: Przepust drogowy

- DK11 km0+023, S11 km 3+576, 4+076, 4+765, 5+265, DK11km 0+104: Wykonanie fundamentów pod tablice pryzmatyczne PVMS

- Km 3+500 – 4+100; ul. Słupska 1: Budowa kabla zasilającego i oświetlenia drogowego

- km 0+219 – 0+421; 0+705-0+780: Drenaż

- km 3+000 – 4+100: Kanał technologiczny

Tydzień 22.07.2019-28.07.2019

Roboty drogowe:

- Podbudowa z KŁSM - Najazd na WD7, najazd na M8, Słupska-1 0+200-0+340, km 0+650-0+860, DP1294Z, DP1295Z chodnik;

- Nasyp-  Droga powiatowa DP1274Z; DP1274Z km 0+000-0+150; DP1274Z km 0+300-0+360;

- Wykop rowu - DS-3 km 0+000-0+600;

- Humusowanie rowu - DS-3 km 0+000-0+600;

- Wykop - DP1294Z, DL3/1; DL3/2;

- Warstwa technologiczna C1,5/2,0 – DG I km 0+020-0+130; DG II km 0+020-0+110; Słupska 1 km 0+540-0+650, DK 11-2;

- Profilowanie skarp i rowów DP1295Z, km 11+000 – 11+850;

- Korytowanie DK11-2;

- Warstwa podbudowy AC 22P – TG km 5+070 – 5+150 (P+L); km 5+458 – 5+547 (P+L), km 5+575 – 5+655 (P+L); km 6+063 – 6+124 (P+L), km 6+286 – 6+323, km 5+575 – 5+655 (P+L); km 6+063 – 6+124 (P+L), km 6+286 – 6+323;

- Warstwa wiążąca AC 16W - TG km 5+146 – 6+124 (L); DG II km 0+025 – 0+110, TG km 6+286 – 6+560 L;

- Rozbiórka podbudowy z kruszywa (istniejącej) - DP1294Z;

- DK11-2Nawierzchnia z kostki betonowej, roboty brukarskie;

- Równanie terenów płaskich km 6+500 – 9+000;

- Skarpowanie i humusowanie - droga powiatowa DP1274Z

- Roboty porządkowe km 0+000 – 11+980.

Roboty branżowe:

- Wykonanie kanału KA22 w zakresie KA22SW do WA22/1 km 0+0440 do 0+0460;

- Budowa kanału KA11 fi 300 z wpustami ulicznymi – najazd na WD 12 strona prawa km 0+300 do 0+350;

- Wykonanie kanału KA21 w zakresie KA21/3 do KA32/4 oraz wpust uliczny KA21/4 L km 0+750 do 0+780;

- Wykonanie wpustów ulicznych WP105, 106, 107, 108, 109 z wylotami do rowu km 0+104 do 0+178;

- Montaż piaskowników przy studniach KA5/4/9SW, KA5/4/10SW Km 0+360;

- Umocnienia rowów Łącznica DL3/1; DS-3 km 0+725-2+300;

- Przewierty sterowane pod KT – ciąg główny;

- Budowa kabla zasilającego i oświetlenia drogowego Km 3+500 – 4+100; ul. Słupska 1; WD-1;

- Kanał technologiczny Km 3+000 – 4+100;

- Przepust drogowy PP-01/DS9.

Tydzień 29.07.2019-04.08.2019

Roboty drogowe:

- Nasyp Droga powiatowa DP1274Z,

- Wykop DK 11-1 km 0+020 – 0+190,

- Skarpowanie i humusowanie DP1274Z, DP1295Z, TG Km 11+000 – 11+850, Ul. Koszalińska,

- Wykop rowu i humusowanie DS-3 km 0+000-0+600, Ul. Koszalińska,

- Humusowanie Pas rozdziału Km 3+720 – 4+100, Km 11+500 -11+800,

- Warstwa technologiczna C1,5/2,0 DP1274Z,

- KŁSM Słupska-1 km 0+200-0+340, Słupska-1 Km 0+540-0+860, DP1274Z, DP1294Z,

- Nasyp Pas rozdziału Km 3+720 – 4+100,

- Wykop rowu, ułożenie bentomaty i skarpowanie TG Km 0+200 – 0+700,

- Roboty rozbiórkowe DK 11-1 km 0+020 – 0+190, Słupska 2 km 0+020 – 0+177, DK11_2,

- Równanie terenów płaskich Km 6+500 – 9+000,

- Roboty brukarskie DP1294Z, DK11-2,

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej DK11_2, Słupska 2 km 0+020 – 0+177,

- warstwa wiążąca AC 16W TG km 6+286 – 6+623 P,

- warstwa ścieralna SMA 11 TG km 4+223 – 5+021,8 P, km 1+900 – 2+770 P, km 7+706 – 8+962 L,

- Wymiana gruntu DK 11-1 km 0+020 – 0+195,

- Nawierzchnia z kostki betonowej DP1295Z.

Roboty branżowe:

- Montaż piaskowników przy studniach KA5/4/9SW, KA5/4/10SW w km 0+360,

- Wykonanie wpustów ulicznych WP105, 106, 107, 108, 109 z wylotami do rowu Km 0+104 do 0+178,

- Montaż studni wpadowej i wylotu na kanale KD20 w km 0+140 przy M8 Km 0+104 - 0+178,

- Montaż kanału DN 400 mm i wylotuW19/1 na kkanaleKD19/1 w km 5+960,

- Wykonanie kanału KA23 dn 400 mm km 0+880 na węźle Szczecinek Wschód

- Umocnienia rowów DS-3 km 0+725-2+300, TG Km 0+220 – 0+750,

- Przewierty sterowane pod KT Ciąg główny,

- Budowa kabla zasilającego i oświetlenia drogowego Km 3+500 – 4+100; WD-1, Km 6+200 – 6+920,

- Kanał technologiczny Km 3+000 – 4+100,

- Rowy kryte RK-12/S11, RK-13/S11, RK-14/S11,

- Ustawienie ogrodzenia drogowego Km 8+000 – 8+800, Km 10+400 – 10+800,

- Przepust drogowy PR-06/DS-3,

- Wykop zbiornika ZR1,

- Budowa zbiornika ZR1.