Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2019-08

08-2019

Tydzień 05.08.2019-11.08.2019

Roboty drogowe:

- Stabilizacja C1,5/2 Ul. Słupska 1 km 0+300 – 0+340, WD-1 DP1274Z km 0+230, Dp1295Z, DK 11-1 km 0+020 – 0+195 

- KŁSM Ul. Słupska 1 km 0+300 – 0+340, WD-1 DP1274Z km 0+230, Dp1295Z, DP1294Z,

- Humusowanie pasa rozdziału Km 3+720 – 4+100, Km 11+500 -11+800,

- Roboty brukarskie Ul. Słupska 1 km 0+200 – 860, DP1274Z km 0+000 – 0+150, DP1294Z,

- Roboty rozbiórkowe i frezowanie nawierzchni Słupska 2 km 0+020 – 0+177,

- Wymiana gruntu Słupska 2 km 0+100 – 0+177, DK 11-1 km 0+020 – 0+195,

- Wykop Słupska 2 km 0+020 – 0+100,

- Wykop rowu, skarpowanie i humusowanie Ul. Koszalińska,

- Ułożenie bentomaty i skarpowanie TG Km 0+200 – 0+700,

- Równanie terenów płaskich Km 6+500 – 9+000,

- Nawierzchnia z kostki betonowej DP1295Z,

- Rozbiórka podbudowy istniejącej DK 11-2,

- Humusowanie skarp i rowów DP1295Z, Km 11+000 – 11+850,

- Humusowanie pasa rozdziału Km 11+500 -11+800,

- Warstwa wiążąca AC 16W TG km 8+047 – 8+118 P,

- Warstwa ścieralna SMA 11 TG km 8+958 – 10+270 L, TG km 7+707 - 9+196 P, TG km 9+195 - 10+218 P, TG km 10+216 - 10+904 P.

Roboty branżowe:

- Km 0+290 ul. Leśna - Wykonanie kanału KA19 dn 400 mm KA19/1 do WA19/1, Montaż piaskownika i wylotu kanału KD30 w km 11+840,

- Wylot do zbiornika ZR1- Wykonanie kanału KA9 w zakresie WLa9/1 do KA9/2 z rur GRP 300 mm, Wykonanie kanału KA7/7 w zakresie OSA7/2 do WYA77/7/1 oraz KA7/7/1 do WYA7/7/1/1,

- Rondo R5 - Wykonanie wpustów z przykanalikami,

- Ul. Leśna - Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych,

- Km 10+900 - Montaż piaskownika i wylotu kanału,

- Km 10+880 do 10+900 - Montaż studni wpadowej KD29SW oraz wylotu WA29/1 w km 10+900,  Montaż piaskownika i wylotu na KD28 km 10+880

- Ul. Koszalińska - Ustawienie elementów zabezpieczających ruch pieszych,

- Umocnienia rowów - DS-3 km 0+725-2+300, TG Km 0+220 – 0+750, TG Km 0+220 – 0+750,

- Przewierty sterowane pod KT Ciąg główny,

- Budowa kabla zasilającego i oświetlenia drogowego Km 3+500 – 4+100; WD-1Km 6+200 – 6+920,

- Kanał technologiczny Km 3+000 – 4+100, Km 5+200 – 5+500,

- Ustawienie ogrodzenia drogowego DS-3,

- Budowa zbiornika ZR1,

- Rowy kryte RK-19/S11, RK-20/S11 RK-02/S11, RK-17/S11, RK-01 W1/1, RK-01 DL 2/1, RK-22/S11

 

Tydzień 12.08.2019-18.08.2019

Roboty drogowe:

- 0+200 – 0+340; 0+400 - 0+450: KŁSM

- 0+200 – 0+340; 0+400 - 0+450: Roboty brukarskie

- Pas rozdziału 1+500 – 1+800: Rów odwadniający

- 1+600 – 1+800: Tereny płaskie

- DS.-7: Profilowanie

- 3+850 – 3+930: Profilowanie nasypu głównego, humusowanie

- DK11-1 0+070 – 0+195: Wykop rowu

- DG II: Skarpowanie i wykop rowu

- TG 2+200 – 3+000: Humusowanie pasa rozdziału

- Słupska 2 0+020-0+177: Warstwa technologiczna C1,5/2,0, KŁSM

- TG 3+800 – 4+100: Wykop rowu

- TG 3+700 – 4+300: Humusowanie pasa rozdziału

- Słupska 1: Roboty brukarskie

- 6+500 – 9+000: Równanie terenów płaskich

- DK11_2: Warstwa technologiczna C1,5/2,0

- 6+700 – 9+500: Nasyp pas rozdziału

- 11+500 -11+800: Humusowanie pasa rozdziału

- DL3/1; DL3/2: Podbudowa z KŁSM

- 6+500 – 11+850: Humusowanie skarp i rowów

- TG, km: 10+268 - 11+571 (L), TG, km: 5+021 - 6+043 (P),  TG, km: 4+227 - 5+667 (L): warstwa ścieralna SMA 11

- ul. Leśna 2, km: 0+140 - 0+690, ul. Leśna 2, km: 0+070 - 0+147, 0+740 – 0+855: warstwa podbudowy AC 22P

- 0+000 – 11+980: Prace utrzymaniowe i konserwacyjne

Roboty branżowe:

- km 3+700: montaż wylotu WA7/1

- km 4+320: montaż wylotu WA16/1

- km 4+880: montaż piaskownika do studni wpadowej KA14/1/4SW

- najazd na WD12 strona prawa: Montaż wylotu WA11/1

- Ul. Leśna: Montaż piaskownika do studni wpadowej KA19/1/4SW

- Wylot ze zbiornika ZR1: Wykonanie kanału KA7/1 do WA7/1 z montażem wylotu do kanału

- Pomiędzy M3 a WD4: Utwardzenie wylotów do rowu

- 10+480: Montaż wylotu W27/1

- Ul. Koszalińska: Ustawienie elementów zabezpieczających ruch pieszych

- TG Km 0+220 – 0+750, TG Km 0+750 – 1+530: Umocnienia rowów

- Km 3+500 – 4+100, Km 6+200 – 6+920, łącznica DL3/3, DL3/4 DL3/2: Budowa kabla zasilającego i oświetlenia drogowego

- Km 5+200 – 5+500: Kanał technologiczny

- DS-3: Ustawienie ogrodzenia drogowego

- ZR1: Budowa zbiornika (roboty brukarskie)

 

Tydzień 19.08.2019-25.08.2019

Roboty drogowe:

- Słupska 1: roboty brukarskie

- ZR1: roboty brukarskie

- 1+500 – 3+000: rów odwadniający, humusowanie pasa rozdziału

- 0+200 – 0+700: tereny płaskie

- DS.-7: nasyp

- 4+100 – 6+120: humusowanie pasa rozdziału

- 0+200 – 0+340; 0+400 - 0+450: KŁSM

- 0+200 – 0+340; 0+400 - 0+450: roboty brukarskie

- Pas rozdziału 1+500 – 1+800: rów odwadniający

- 1+600 – 1+800: tereny płaskie

- DS.-7: profilowanie

- 3+850 – 3+930: profilowanie nasypu głównego, humusowanie

- 6+500 – 11+850: humusowanie skarp i rowów

- 6+500 – 9+000: równanie terenów płaskich

- DK11_2: ułożenie krawężników betonowych

- DK11_2: podbudowa z KŁSM

- DK11_2: podbudowa pod chodnik

- DP1295Z: podbudowa z KŁSM

- 11+500 – 11+850:  wykop – profilowanie skarp i rowów

- 6+400 – 11+800: humusowanie pasa rozdziału

- DL3/1; DL3/2: podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

- ul. Słupska 1, km: 0+438 - 0+506, 0+528 – 0+860; TG, km: 2+685 – 2+778 (przejazd awaryjny); DK 11-1, km: 0+040 – 0+196; ul. Słupska 1, km: 0+528 – 0+860; ul. Słupska 2, km: 0+035 - 0+177 (L); DP 1247Z – ul. Bugno, km: 0+000 - 0+440; DK 11-2, km: 0+000 - 0+077 (P); rondo R5; DS 16, km: 0+020 – 0+070 (L): warstwa podbudowy AC 22P

- ul. Słupska 1, km: 0+438 - 0+506; TG, km: 2+685 – 2+778 (przejazd awaryjny); DK 11-1, km: 0+040 – 0+196;  DP 1247Z – ul. Bugno, km: 0+000 - 0+440; ul. Słupska 2, km: 0+030 – 0+177: warstwa wiążąca AC 16W

- TG, km: 5+673 – 6+795 (L): warstwa ścieralna SMA

Roboty branżowe:

- 0+000 – 11+850: montaż bram i furtek

- RZR-3: montaż wlotu WYA20/1

- R1: montaż wylotu W1/1

- 3+700: kolektor KD25 DN 500 mm w zakresie od W25/1 do KD25SW w km 8+700.

- Pomiędzy R5: utwardzenie wylotów do rowu

- WD4, WD4A: regulacja wpustów żeliwnych na studzienkach wpustowych

- TG Km 0+760 – 1+530: umocnienia rowów

- Km 2+600 – 4+100; Km 6+200 – 6+920, łącznica DL3/2: budowa kabla zasilającego i oświetlenia drogowego

- RK-22/S11, RK-01/łącznik: wykonanie rowów krytych

- Km 5+000 – 6+900: kanał technologiczny

- 0+750 – 2+600: ustawienie ogrodzenia drogowego

- ZR1: budowa zbiornika (roboty brukarskie)

- PR-01/DS2; PR-01/DS6-2: przepust drogowy

- Ciąg główny: przewierty sterowane pod kanał technologiczny