Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2019-10

10-2019

Tydzień 30.09.2019-06.10.2019

Roboty drogowe:

- R1 – 1+500; 3+700 – 4+100: Skarpowanie, humusowanie, wykop rowu

- R1 – M8: Naprawa rozmyć

- DS 6-2: Podbudowa KŁSM

- Łącznik: Roboty brukarskie

- 6+500 – 11+800; DL3/1; DL3/2; DL3/3: Profilowanie skarp i rowów  wraz z humusowaniem skarp i rowów

- DS15: Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

- DS11a: Wykop – profilowanie skarp i rowów

- 9+000 –  11+500: Humusowanie pasa rozdziału

- DP 1295Z (0+000 – 0+100, 0+440 – 0+621): Warstwa podbudowy AC 22P

- DP 1295Z (0+000 – 0+106, 0+438 – 0+621): Warstwa wiążąca AC 16W

- DP 1295Z (0+106 – 0+238); DP 1295Z (0+000 – 0+106): Warstwa ścieralna AC 11S

Roboty branżowe:

- TG: Osadzanie studni - Kanał technologiczny

- od ronda R5 (11+980): Regulacja studni oraz montaż brakujących włazów

- Km 2+600 – 4+100; 11+870 – 12+000; DP1274Z; DL3/1; 5+200 – 8+600; 10+100 – 12+000; Km 11+870 – 12+000; R1 DG I: Budowa kabla zasilającego i oświetlenia drogowego

- 5+000 - 6+200: Kanał technologiczny

- ZR1: Budowa zbiornika

- Ciąg główny: Przewierty pod kanał technologiczny

- 0+000 – 5+000; 10+100 – 12+000: Budowa ogrodzeń

- Przepust PP-4B: Wilczy kanał

- PP4A-Wilczy Kanał: Rów melioracyjny

- 1+960; 2+560; 5+442; 5+915; 7+880; 8+600: Montaż tablic VMSB

 

Tydzień 07.10.2019-13.10.2019

Roboty drogowe:

- R1 – M8: Naprawa rozmyć

- R1 – 1+500; 3+700 – 4+100: Skarpowanie, humusowanie, wykop rowu

- DS.-6-2: Podbudowa KŁSM

- DS.-7: Nasyp

- 6+500 – 11+800; DL3/1; DL3/2; DL3/3; DL3/4: Profilowanie skarp i rowów  wraz z humusowaniem skarp i rowów

- DS11: Budowa zjazdów – wykop

- DS11a: Budowa nasypu

- DG3: Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

- 6+500 –  11+500: Humusowanie pasa rozdziału

- DS10a: Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

- DP1294Z; DP1295Z: Roboty brukarskie

- DP 1296Z (0+000 – 0+112), DS 15 (1+858 – 1+885), Ul. Koszalińska (0+025 – 0+130), DS 11 (1+945 – 1+967), DS 14 (0+000 – 0+157), DS 15 (0+000 – 0+340): Warstwa ścieralna AC 11S

- ul. Słupska 2 (0+000 – 0+177 L), Rondo R1, DK 11-1 (0+025 – 0+040 L), ul. Słupska 2 (0+000 – 0+177 P): Warstwa ścieralna SMA

Roboty branżowe:

- od ronda R5 (11+980): Regulacja studni oraz montaż brakujących włazów

- Km 11+870 – 12+000; R1 DG I: Budowa kabla zasilającego i oświetlenia drogowego

- TG: Osadzanie studni - Kanał technologiczny

- TG: Przeciąganie światłowodu

- DOR: Montaż tablic VMSC/F8

- ZR1: Budowa zbiornika

- 1+960; 2+560; 5+442; 5+915; 7+880; 8+600: Montaż tablic VMSB

- 0+000 – 12+000: Bramy, furtki, ogrodzenie drogowe

- 10+100 – 12+000: Budowa ogrodzeń

- PP4A-Wilczy Kanał: Rów melioracyjny

 

Tydzień 21.10.2019-27.10.2019

Roboty drogowe:

- Rondo R1, DG1, DG2, DK11-1: Humusowanie

- DS2: Wykop rowu

- DS3: Pobocza kruszywowe

- DS6.1; DS9: Wymiana gruntu

- DG 2: Humusowanie

- DS.-3: Pobocza

- Ul. Koszalińska: Humusowanie

- DS.-2/4; DS.-6/1: Wykop rowu

- 6+500 – 11+800; DL3/1; DL3/2; DL3/3; DL3/4; R5, WD12: Profilowanie skarp i rowów  wraz z humusowaniem skarp i rowów

- M8 – R5: Pobocza

- DG 4: Odhumusowanie i kopanie rowu, profilowanie nasypu

- 6+500 –  11+500: Humusowanie pasa rozdziału

- DS11a: Nasyp

- DP1294Z; DP1295Z: Roboty brukarskie

Roboty branżowe:

- DP1274Z: Regulacja wysokościowa studni z założeniem żeliw

- WD1: Regulacja wysokościowa studni

- 9+800: Budowa odpływów od studzienek

- TG: Umocnienia wylotów kanalizacji deszczowej

- TG: Przeciąganie światłowodu

- DOR: Montaż szaf sterowniczych SZR

- 0+000 – 12+000: Bramy, furtki, ogrodzenie drogowe

 

Tydzień ​28.10.2019-03.11.2019

Roboty drogowe:

- Rondo R1, DG1, DG2, DK11-1: Humusowanie

- DS3: Pobocza kruszywowe

- DS6.1; DS9: Wymiana gruntu

- R5, WD12: Profilowanie skarp i rowów  wraz z humusowaniem skarp i rowów

- M8 – R5: Pobocza

- DG 4: Profilowanie nasypu

- DS11a: Nasyp

- DP1294Z; DP1295Z: Roboty brukarskie

- Trasa główna, drogi boczne i serwisowe: Prace utrzymaniowe i konserwacyjne

Roboty branżowe:

- DP1274Z: Regulacja wysokościowa studni z założeniem żeliw

- 9+800: Budowa odpływów od studzienek

- Węzeł Śródmieście: Wykonanie wlotów fi200 i fi300

- Węzeł Wschód: Wykonanie wlotów z obrukowaniem

- R1 – WD1: Przegląd techniczny odwodnienia drogi

- DOR: Montaż szaf sterowniczych SZR

- 0+000 – 12+000: Bramy, furtki, ogrodzenie drogowe