Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2019-11

11-2019

Tydzień 04.11.2019-10.11.2019

- Rondo R1, DG1, DG2, DK11-1: Humusowanie

- DS3: Pobocza kruszywowe

- DS6.1; DS9: Wymiana gruntu

- DS11; DP1294Z: Budowa zjazdów

- 6+500 – 11+800; DL3/1; DL3/2; DL3/3; DL3/4: Humusowanie skarp i rowów wraz z obsianiem

- DS10; DS10a: Wykop – profilowanie rowów

- DS11a: Budowa nasypu

- DGIV: Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

- TG: Roboty porządkowe i wykończeniowe

- DP1294Z; DP1295Z: Roboty brukarskie

- Trasa główna, drogi boczne i serwisowe: Prace utrzymaniowe i konserwacyjne

Tydzień 11.11.2019-17.11.2019

Roboty drogowe:

- DS.-6.1, DS.-6.3: Roboty ziemne

- DS.-5: Skarpy, humusowanie

- DS18: Budowa nasypu

- DS10; DS10a; DS14: Wykop – profilowanie rowów

- DP1294Z; DP1295Z: Roboty brukarskie

- DS.-6.1: KŁSM

- DG1, DG2: Profilowanie i humusowanie

- DS.-6.2: Rowy, profilowanie KŁSM

- WD-4: Przygotowanie nasypu pod chodnik do cmentarza

- Trasa główna, drogi boczne i serwisowe: Prace utrzymaniowe i konserwacyjne

Roboty branżowe:

- DS.-3, WD-11, WD-12: Wykonanie wlotów z obrukowaniem

- DOR: Montaż szaf sterowniczych SZR

Tydzień 18.11.2019-24.11.2019

- Wykonywannie robót zaległych i naprawa usterek zawartych w Świadectwie Przejęcia