Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2018-07

07-2018

Tydzień 02.07.2018-07.07.2018

Roboty mostowe:

- WD-1: szalowanie korpusu P5, zbrojenie, szalowanie i betonowanie ławy fundamentowej P3, pielęgnacja betonu korpusu P5

- K-2: zbrojenie i szalowanie ław fundamentowych podpory P4 (schody),  betonowanie ław fundamentowych w osi 1, rozszalowanie ław fundamentowych, przygotowanie szalunków do zdania,

- M-3: pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki DS3, rozszalowanie nitki lewej i prawej,

- WD-4 –przygotowywanie szalunków do zdania, montaż rusztowań i deskowań głowic filara B, wyciąganie ścianek szczelnych podpora A,

- WD-4A: betnowanie poprzecznicy B ,rozszalowanie poprzecznicy B, przygotowywanie poprzecznic do montażu belek prefabrykowanych, przygotowanie placu pod dźwig do montażu belek,

- WD-5 – betonowanie nisz pod głowicach kabli sprężających – podpora A,przygotowywanie elementów podparć ustroju nośnego do zdania, śrutowanie płyty ustroju nośnego na szerokości kap, szalowanie nisz kablowych ustroju nitka lewa i prawa podpora B,

- WD-6 – śrutowanie płyty ustroju nośnego pod kapy chodnikowe, wykonywanie zasypek przyczółków A i D, izolacja podpór A i D,

- WD-7 – montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego, zasypka  przyczółka B

- M-8: montaż zbrojenia ustroju nośnego,

- WD-10 – wykonywanie zasypek przyczółków

- E-11 – montaż deskowania, wież podporowych nitki lewej

- WD-12 – betonowanie korpusu podpory 1 etap 1, zbrojenie i szalowanie  głowicy podpory 2, wykonywanie zasypek przyczółków

Tydzień 09.07.2018-14.07.2018

Roboty mostowe:

- WD-1: szalowanie i betonowanie słupów podpory P2, pielęgnacja betonu słupów podpory P2, rozszalowanie korpusu i skrzydeł P5,

- K-2: szalowanie i betonowanie płyty wieńczącej na P1, rozszalowanie słupów P4, pielęgnacja betonu płyty wieńczącej P1, P1 szalowanie słupów kładki i zbrojenie słupów schodów,

- M-3: wykonywania murów oporowych, szalowanie ścianek zaplecznych,

- WD-4 – przygotowywanie szalunków do zdania, montaż rusztowań i deskowań głowic filara B, montaż szalunku ciosów podpory C, montaż zbrojenia ławy fundamentowej

- WD-4A: przygotowywanie poprzecznic do montażu belek prefabrykowanych, przygotowanie placu pod dźwig do montażu belek, montaż belek , prace przygotowawcze przed rozpoczęciem zbrojenia poprzecznic

- WD-5 – przygotowywanie elementów podparć ustroju nośnego do zdania, szalowanie nisz kablowych ustroju nitka lewa i prawa podpora B,

- WD-6 – izolacja podpór A i D,

- WD-7 – montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego, zasypka  przyczółka B

- M-8: montaż zbrojenia ustroju nośnego,

- WD-10 – wykonywanie zasypek przyczółków

- E-11 – montaż deskowania ustroju nośnego nitki lewej,  przygotowanie placu pod ustawienie podparcia ustroju nośnego nitka prawa

- WD-12 –wykonywanie zasypek przyczółków

- PP2 – układanie prefabrykatów przepustu,

- PP3 – szalowanie półek dla zwierząt małych,

- PP4 – zbrojenie płyty zespalającej

Tydzień 16.07.2018-21.07.2018

Roboty mostowe:

- WD-1: P5 rozszalowanie korpusu i skrzydeł, P3 zbrojenie i szalowanie słupów, P1 korpus i skrzydła szalowanie i zbrojenie

- K-2: P1 szalowanie słupów kładki i zbrojenie słupów schodów, betonowanie ciosów podpory P2 i P3, wykonywanie zasypek podpór P1 i P4,

- WD-4 – montaż szalunku ciosów podpory C, montaż zbrojenia ławy fundamentowej A, betonowanie ciosów podłożyskowych podpora B i C

- WD-4A: prace przygotowawcze przed rozpoczęciem zbrojenia poprzecznic, montaż pomostów roboczych

- WD-5 – iniekcja kanałów kablowych, prace porządkowe

- WD-6 –  wykonywanie zasypek podpór skrajnych,

- WD-7 – montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego, zasypka  przyczółka B

- M-8: betonowanie ustroju nośnego (kolejny etap)

- WD-10 – wykonywanie zasypek

- E-11 – montaż deskowania ustroju nośnego nitki lewej,  przygotowanie placu pod ustawienie podparcia ustroju nośnego nitka prawa

- PP2 układanie prefabrykatów na ławie fundamentowej,

- PP3 deskowanie półek dla żab i rozszalowanie płyty zespalającej, montaż zbrojenia wlotu i wylotu

- PP4 wykonywanie izolacji bitumicznej przepustu

- wypompowywanie wody z zalanych wykopów (WD-1, WD-4, K-2, PP-2)

Tydzień 23.07.2018-28.07.2018

Roboty mostowe:

- WD-1: zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu podpora 1, demontaż deskowania słupów podpory nr 3

- K-2:  montaż zbrojenia i deskowania głowic słupów podpory nr 4,

- M-3: zasypka za przyczółkami, montaż elementów odwodnienia zasypki, montaż murów oporowych, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na kapach chodnikowych

- WD-4 –zbrojenie, deskowanie korpusu podpory 1

- WD-4A -  zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego,

- WD-5: zasypki za przyczółkami podpora nr B, montaż murów oporowych za podporą B, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na kapach chodnikowych

- WD-6: zasypka za przyczółkami, wykonywanie elementów odwodnienia zasypki przyczółka, montaż murów oporowych,

- WD-7: montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego NP

- M-8: montaż rusztowania UN sekcja 2B NL, sprężenie UN sekcja 2A NP., przesuw poprzeczny rusztowań UN sekcji 2

- WD-9: zasypki przyczółków, odwodnienie zasypki przyczółków,

- WD-10: zasypki przyczółków, odwodnienie zasypki przyczółków,

- E-11: zbrojenie i deskowanie UN NL i NP, zasypka za przyczólkami

- WD-12: zasypka korpusów podpór pod poziom maty bentonitowej,

- PP-2 – izolacja styków prefabrykatów, wykonanie płyty wieńczącej,

- PP-3: zbrojenie, deskowanie i betonowanie wlotu i wylotu,

- PP-4 :izolacja prefabrykatów, wykonanie płyty wieńczącej,

- PP-4A: wykop, odwadnianie terenu pod II etap budowy przepustu, wymiana II etap,

- PP-4B : wykop i odwadnianie terenu pod wlot przepustu