Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2019-03

03-2019

Tydzień 04.03.2019-09.03.2019

- WD-1: zasypka i montaż paneli podpora 1 i 5, betonowanie kap chodnikowych kapa prawa etap 1.

- K-2: zasypka podpór 1 i 4, montaż paneli ścian oporowych

- M-3: szalowanie i zbrojenie skrajnych kap chodnikowych na gruncie podpora A i B

- WD-4: betonowanie ścianek zaplecznych podpora A, zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i krawężników, zasypki podpora A i C

- WD-4A: zbrojenie ścianek zaplecznych podpora B, zbrojenie kap chodnikowych, zasypki podpora B

- WD-5: szalowanie i betonowanie betonu chudego pod płytę przejściową podpora A i B, zasypki podpora B, betonowanie ławy fundamentowej pod mur oporowy M3 poziom 3.

- WD-6: naprawa uszkodzonej poprzecznicy, zbrojenie płyty przejściowej podpora D nitka prawa, zasypka podpory D oraz konstrukcji oporowej M4

- WD-7: montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych

- M-8: zasypki podpór P1 i P7, śrutowanie płyty UN w obrębie kap chodnikowych

- WD-9: zasypki korpusu P3

- WD-10: zbrojenie i betonowanie wnęk stref zakotwienia, zbrojenie i szalowanie podwalin pod stożki, betonowanie chudziaka pod konstrukcję oporową P1 i P3, betonowanie podwaliny stożka P1 i P3, śrutowanie płyty UN w obrębie kap chodnikowych, przygotowanie powierzchni płyty UN pod ułożenie papy

- E-11: zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt przejściowych – podpora C (nitka lewa i prawa), śrutowanie płyty UN w obrębie kap chodnikowych nitka prawa

- WD-12: szalowanie i zbrojenie UN, zasypki korpusów P1 i P3

- PP2A: zasypka przepustu

- PP4A: wymiana gruntu pod konstrukcję przepustu

Tydzień 11.03.2019-16.03.2019

- WD-1: zasypka i montaż paneli podpora 1 i 5, P1 szalowanie i betonowanie betonu chudego, P1 zbrojenie płyty przejściowej,

- K-2: zasypka podpór 1 i 4, montaż paneli ścian oporowych,

- M-3: szalowanie i zbrojenie kap chodnikowych na gruncie, betonowanie kap skrajnych na gruncie,

- WD-4: szalowanie, zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych podpora C, zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i krawężników,  zasypka i montaż murów oporowych podpora A i C, betonowanie ławy fundamentowej pod mur oporowy M2 poziom 2.,

- WD-4A: zbrojenie ścianek zaplecznych podpora B, zasypka podpora B,

- WD-5: zbrojenie płyt przejściowych podpora A i B, betonowanie płyt przejściowych podpora A, szalowanie i betonowanie płyt przejściowych podpora B,

- WD-6: zbrojenie płyty przejściowej – podpora D nitka prawa, zbrojenie i szalowanie płyty przejściowej – podpora A, zasypka przyczółka D oraz konstrukcji oporowej M4, szalowanie betonu podkładowego podpora A nitka lewa, szalowanie betonu podkładowego pod płytę przejściową podpora D nitka lewa, betonowanie płyty przejściowej – podpora A NL+NP

- WD-7: betonowanie kap chodnikowych,

- M-8: zasypki podpór P1 i P7, śrutowanie płyty UN w obrębie kap chodnikowych, przygotowanie płyty UN pod ułożenie papy,

- WD-9: sprężenie UN, szalowanie betonu podkładowego konstrukcji oporowej P3, demontaż deskowania UN

- WD-10: zbrojenie i betonowanie fundamentu konstrukcji oporowej podpora P1 i P3, przygotowanie powierzchni płyty UN pod ułożenie papy, zbrojenie ścianek konstrukcji oporowej podpora P1 i P3, zbrojenie ścianek zaplecznych P1 i P3

- E-11: montaż kolektora do studni kanalizacyjnej podpora A,

- WD-12: szalowanie i zbrojenie UN, szalowanie i betonowanie betonu podkładowego pod konstrukcję oporową – podpora P3,

- PP-4A: wymiana gruntu pod konstrukcję przepustu – zakończenie, szalowanie i betonowanie betonu chudego pod 3. Etap wykonania przepustu

Tydzień 25.03.2019-30.03.2019

- WD-1: szalowanie i betonowanie niszy dylatacyjnej od strony nasypu podpora P5, rozszalowanie płyty przejściowej podpora P1, betonowanie warstwy  wyrównawczej pod fundament F-1, F-2 i F-3 schodów publicznych, szalowanie pod beton wyrównawczy fundamentów F-1 i F-2 schodów publicznych, wykonanie szalunku pod beton podkładowy płyty przejściowej podpora P5, wykonanie warstwy betonu podkładowego płyty przejściowej podpora P5, szlifowanie kap chodnikowych strona prawa, zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentów pod schody publiczne, zbrojenie słupów pod schody publiczne, przygotowanie stref przy dylatacyjnych pod wykonanie izolacji, zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych, prace porządkowe na płycie ustroju

- K-2: wykonywanie zasypek i układanie pasów spinających ściany, szalowanie i betonowanie fundamentu pod ściankę rampy M 2-3, wyrównywanie zasypki na rampie przy podporze P1 i P4 pod nawierzchnię, montaż paneli ścianek oporowych podpora P4, wykonywanie zasypek rampy

- M-3: poprawianie powierzchni betonowych ustroju nośnego, profilowanie stożków skarpowych

- WD-4: wykonywanie zasypek Podpora A i C, przygotowanie wnęk dylatacyjnych do montażu dylatacji

- WD-4A: betonowanie i rozszalowanie ścianki zaplecznej podpora B etap II, wykonywanie zasypki podpory B, szalowanie ścianki zaplecznej podpora A etap I i II

- WD-5: zbrojenie i szalowanie wnęk dylatacyjnych, montaż kolektorów odwodnienia obiektu, betonowanie wnęk dylatacyjnych od strony zasypki

- WD-6: zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty przejściowej – podpora D, montaż schodów skarpowych

- WD-7: montaż schodów skarpowych

- M-8: przygotowywanie powierzchni płyty UN pod ułożenie papy, Roboty ziemne – wykonywanie zasypki na podporze P1 i P7, zbrojenie ścianki zaplecznej – podpora P1 i P7

- WD-9: demontaż deskowania UN, Zbrojenie ścianki zaplecznej – podpora P1 i P3, Szalowanie fundamentu konstrukcji oporowej – podpora P3, zbrojenie, szalowanie i betonowanie wnęk strefy zakotwienia – podpora P1 i P3, betonowanie fundamentu konstrukcji oporowej podpora P3

- WD-10: przygotowanie powierzchni płyty UN pod ułożenie papy, Zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej  - II etap – podpora P1 i P3, przygotowanie powierzchni konstrukcji oporowej pod izolację

- E-11: zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt przejściowych – podpora A, montaż deski gzymsowej i krawężnika – nitka lewa, wykonywanie izolacji cienkiej płyty przejściowej – podpora D

- WD-12: szalowanie i betonowanie fundamentów konstrukcji oporowej – podpora P3, roboty ziemne – wykonywanie zasypki podpory P1

- PP-4A: betonowanie chudziaka pod wlot, zbrojenie i szalowanie ław fundamentowych pod bariery drogowe