Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2019-04

04-2019

Tydzień 01.04.2019-06.04.2019

- WD-1: betonowanie słupów pod schody publiczne, betonowanie płyty przejściowej, prace porządkowe na obiekcie i pod obiektem, przygotowanie powierzchni ścianek zaplecznych i płyt przejściowych do ułożenia papy, uzupełnianie otworów po ściągach w ustroju nośnym, rozszalowanie i przygotowanie płyty przejściowej podpora P5 pod izolację cienką, rozszalowanie słupów pod schody publiczne przy P1 do ułożenia papy, wykonywanie pierwszej warstwy nawierzchnioizolację na kapach chodnikowych, prace porządkowe na obiekcie

- K-2: montaż paneli ścianek oporowych podpora P4, wykonywanie zasypek rampy P4, układanie zbrojenia gruntu, przygotowanie powierzchni pod beton podkładowy pod gzymsy zwieńczające podpora P1, szalowanie pod beton podkładowy pod gzymsy zwieńczające podpora P1, wykonywanie zbrojenia gzymsów zwieńczających na ścianki oporowe podpora P1, przygotowanie powierzchni ustroju pod nawierzchnioizolację, betonowanie ławy fundamentowej pod ściankę oporową M 2-3 podpora P4, montaż dylatacji

- M-3: montaż wkładek dylatacyjnych i barier drogowych, prace porządkowe, układanie warstwy ścieralnej

- WD-4: zasypka podpory i montaż paneli podpora A i C, montaż dylatacji podpora A i C, prace porządkowe, montaż paneli murów oporowych, montaż urządzeń dylatacyjnych, montaż systemu odwodnienia wiaduktu

- WD-4A: betonowanie ścianki zaplecznej podpora B, zasypka podpory i montaż paneli podpora B, rozszalowanie ścianki zaplecznej podpora A, montaż paneli murów oporowych, montaż systemu odwodnienia wiaduktu, rozszalowanie ścianki zaplecznej podpory A etap 2, przygotowanie nisz dylaracyjnych do montażu dylatacji

- WD-5: wykonywanie izolacji ścianek zaplecznych, prace porządkowe, montaż krawężników i zbrojenie kap chodnikowych stref przydylatacyjnych

- WD-6: przygotowanie powierzchni płyty przejściowej pod izolację cienką podpora A i D, montaż schodów skarpowych, wykonywanie izolacji cienkiej płyty przejściowej – podpora A i D, Wykonywanie izolacji cienkiej płyty przejściowej – podpora A i D

- WD-7: schody skarpowe – przygotowanie podłoża, montaż schodów skarpowych

- M-8: przygotowanie powierzchni płyty UN pod ułożenie papy, wykonywanie zasypki podpór P1 i P7, zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej podpora P1 i P7, przygotowywanie powierzchni fundamentów pod izolację cienką, montaż deski gzymsowej i krawężnika

- WD-9: demontaż deskowania UN, wykonywanie zasypki podpora P1, wykonywanie wykopu pod podwalinę umocnienia stożka – podpora P1 i P3, szalowanie betonu podkładowego pod konstrukcję oporową – podpora P1

- WD-10: przygotowanie powierzchni płyty UN pod ułożenie papy, przygotowanie powierzchni podwaliny umocnienia stożka, wykonywanie izolacji cienkiej konstrukcji oporowej na P3

- E-11: montaż deski gzymsowej i krawężnika – nitka lewa, przygotowywanie powierzchni płyty ustroju nośnego pod ułożenie papy nitka prawa, schody skarpowe – przygotowanie podłoża

- WD-12: montaż bloków kotwiących pod sprężenie ustroju nośnego, przygotowania do wykonania iniekcji UN, demontaż deskowania ustroju nośnego

- PP-2: przygotowanie podłoża pod fundament schodów S2

- PP3: wykonanie fundamentów pod schody skarpowe, układanie schodów skarpowych strona prawa

- PP-4: szalowanie, zbrojenie i betonowanie ławy pod bariery drogowe, betonowanie ławy od strony nitki prawej, zbrojenie i szalowanie płyty dennej wlotu

- PP4a: zasypka przepustu etap 3

Tydzień​ 08.04.2019-13.04.2019

- WD-1: szalowanie i zbrojenie spoczników schodów publicznych, prace porządkowe na obiekcie

przygotowanie podłoża pod schody skarpowe S2,S3,S4; układanie nawierzchni na kapach chodnikowych, prace przygotowawcze przed ułożeniem przyłącza do kanalizacji deszczowej podpora P5, nakładanie podkładu pod papę na ściankach zaplecznych, układanie izolacji na płycie pomostu, roboty ziemne-wykonywanie zasypki przyczółka p5

- K-2: szalowanie i zbrojenie gzymsów zwieńczających podpora P1, wykonywanie zbrojenia gzymsów zwieńczających na ścianki oporowe podpora P1, zasypka i montaż paneli ścianek oporowych P4, betonowanie ławy fundamentowej pod ściankę oporową M 2-3 etap 5, przygotowanie płyty ustroju nośnego pod izolacje nawierzchni  

- M-3: próbne obciążenia obiektu, prace przy poprawianiu powierzchni betonu konstrukcji, montaż balustrad w pasie rozdziału, montaż włazów studzienek przy nitce DS., Naprawa i przegotowanie powierzchni betonowych do odbioru i układanie masy plastycznej w spoinach kap chodnikowych

- WD-4: zasypka podpory A i C, montaż paneli murów oporowych, montaż urządzeń dylatacyjnych, zbrojenie płyty przejściowej podpora A, montaż urządzeń dylatacyjnych, wykonywanie izolacji nawierzchni na kapach chodnikowych,

- WD-4A: zasypka podpory B, montaż paneli murów oporowych, , przygotowanie nisz dylatacyjnych do montażu dylatacji, ustawianie barierek BHP na wiadukcie, montaż dylatacji

- WD-5: montaż krawężników i zbrojenie kap chodnikowych stref przydylatacyjnych,

- WD-6: montaż schodów skarpowych, przygotowanie wnęki dylatacyjnej

- WD-7: montaż schodów skarpowych, Roboty ziemne – wykonywanie zasypki podpór P1 i P2

- M-8: przygotowanie powierzchni płyty UN pod ułożenie papy, zbrojenie, szalowanie i deskowanie ścianki zaplecznej podpora P1 i P7, montaż deski gzymsowej i krawężnika

- WD-9: wykonywanie betonu podkładowego pod fundament konstrukcji oporowej P1, Zbrojenie i szalowanie podwaliny umocnienia stożka na P1 i P3, zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej

- E-11: zbrojenie kapy chodnikowej – nitka lewa, Przygotowywanie powierzchni płyty UN pod ułożenie papy – nitka prawa, Schody skarpowe – przygotowanie podłoża, montaż kolektora, montaż schodów skarpowych

- WD-10: roboty ziemne – wykonywanie zasypki podpór P1 i P3

- E-11: przygotowywanie powierzchni płyty UN pod ułożenie papy – nitka prawa, Schody skarpowe – przygotowanie podłoża, montaż kolektora, Wykonywanie izolacji płyty przejściowej – podpora A,

- WD-12: demontaż deskowania ustroju nośnego, roboty ziemne – wykonywanie zasypki podpory P1, szalowanie betonu podkładowego pod fundament konstrukcji oporowej – podpora P1

- PP-2: przygotowanie podłoża pod fundament schodów skarpowych S1, wykonywanie fundamentu pod schody skarpowe

- PP-3: wykonywanie fundamentu pod schody skarpowe

- PP-4: zbrojenie i szalowanie płyty dennej wlotu, montaż barier drogowych na nitce DS., odmulanie płyty dennej przepustu

- PP4-A: zbrojenie i szalowanie płyty dennej wlotu, betonowanie płyty dennej wlotu, betonowanie półek dla zwierząt na wlocie przepustu

Tydzień 15.04.2019-20.04.2019

- WD-1: betonowanie spoczników schodów publicznych, prace ziemne – wykonywanie zasypki przyczółka P5, montaż krawężników w strefach przydylatacyjnych, układanie masy plastycznej w spoinach kap chodnikowych, przygotowywanie ustroju nośnego pod hydrofobizację, prace ziemne – profilowanie stożków i wykonywanie zasypki przyczółka P5, montaż krawężników w strefach przydylatacyjnych, zbrojenie kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych, schody skarpowe – przygotowanie podłoża, prace przy BHP, profilowanie stożka skarpowego podpora P5, betonownie kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych podpora P5, montaż kolektor w strefie przyłącza podpora P1

- K-2: prefabrykacja zbrojenie gzymsów zwieńczających, przygotowywanie powierzchni ustroju kładki pod nawierzchnioizolację, szalowanie stref dylatacyjnych, wykonywanie szalunku betonu podkładowego pod  gzymsy zwieńczające, roboty ziemne – wykonywanie zasypek i montaż paneli ścianek oporowych podpora P5, roboty ziemne – wykonywanie zasypek i montaż paneli ścianek oporowych podpora P4, betonowanie gzymsów zwieńczających na pochylni podpora P1 etap II, wykonywanie betonu podkładowego pod  gzymsy zwieńczające, roboty ziemne – wykonywanie zasypek i montaż paneli ścianek oporowych podpora P4, betonowanie fundamentu ścianki oporowej M-2-4 podpora P4

- M-3: poprawa powierzchni betonowych ustroju nośnego, prace porządkowe

- WD-4: zbrojenie płyty przejściowej podpora A, wykonywanie nawierzchnioizolacji na kapach chodnikowych, betonowanie płyty przejściowej podpora A, wykonywanie nawierzchnioizolacji na kapach chodnikowych, prace porządkowe, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpora A, wykonywanie nawierzchnioizolacji na kapach chodnikowych, prace porządkowe, szalowanie i zbrojenie niszy dylatacyjnej podpora A i C,

- WD-4A: betonowanie podkładu pod płytę przejściową podpora B, Zbrojenie płyty przejściowej podpora B

- WD-5: przygotowanie do szalowania i zbrojenia ścianek zaplecznych na odcinkach między wiaduktami, Montaż schodów skarpowych S1 i S4, zasypka i montaż paneli podpora B

- WD-6: montaż dylatacji, szalowanie poprzecznicy

- WD-7: montaż schodów skarpowych, roboty ziemne – wykonywnie zasypki podpora P1 i P2, szalowanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe – podpora P1, zbrojenie płyty przejściowej podpora P1

- M-8: Zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej podpora P1 i P7 montaż deski gzymsowej i krawężnika, montaż kolektora, betonowanie ścianki zaplecznej – II etap podpora P7 nitka lewa, układanie izolacji z papy pod kapami chodnikowymi, betonowanie ścianki zaplecznej podpora P1 nitka lewa, montaż deski gzymsowej i krawężnika, montaż kolektora

- WD-9: Szalowanie fundamentu konstrukcji oporowej – podpora P1, zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej, betonowanie ścianki zaplecznej – I etap podpora P3, betonowanie fundamentu konstrukcji oporowej – podpora P1, betonowanie ścianki zaplecznej – II etap podpora P3 i I etap podpora P1, szalowanie podwaliny umocnienia stożka – podpora P3, szalowanie ścian konstrukcji oporowej – podpora P1

- WD-10: Roboty ziemne – wykonywanie zasypki podpór P1 i P3, przygotowanie płyty UN pod izolację z papy

- E-11: Montaż schodów skarpowych, układanie papy na wspornikach podchodnikowych nitka  prawa, montaż dylatacji, zbrojenie i szalowanie wnęki dylatacyjnej, montaż schodów skarpowch

- WD-12: Demontaż deskowania UN, zbrojenie wnęk strefy zakotwienia, wykonywanie betonu podkładowego pod konstrukcję oporową podpora P1, zbrojenie wnęk strefy zakotwienia, zbrojenie fundamentu konstrukcji oporowej – podpora P1

- PP-2: Układanie stopni schodów skarpowych, schody skarpowe S2 – przygotowanie podłoża

- PP-3: Układanie stopni schodów skarpowych

- PP4-A: Zbrojenie i szalowanie ścian konstrukcji wlotu

- PP-6: Montaż schodów skarpowych

Tydzień 23.04.2019-27.04.2019

- WD-1: Szalowanie betonu wyrównawczego pod konstrukcję oporową, roboty ziemne – wykonywanie zasypek podpora P1 i P5, betonowanie kap chodnikowych w strefie przydylatacyjnej podpora P1, poprawa BHP, prace porządkowe, Wykonywanie betonu wyrównawczego pod konstrukcję oporową, roboty ziemne – wykonywanie zasypek podpora P1, rozszalowanie spoczników schodów publicznych, szalowanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe na dojeździe podpora P5 montaż rury osłonowej instalacji oświetlenia obiektu prace porządkowe, rozszalowanie wspornika pod latarnię, rozszalowanie spoczników schodów publicznych, montaż rury osłonowej instalacji oświetlenia obiektu

- K-2: Roboty ziemne – wykonywanie zasypek i montaż paneli ścianek oporowych podpora P4, Prace porządkowe, Gruntowanie powierzchni UN pod nawierzchnioizolację, Gruntowanie powierzchni schodów wejściowych na kładkę podpora P4, układanie nawierzchnioizolację na ustroju nośnym, szalowanie betonu podkładowego pod gzymsy na pochylni P4, rozszalowanie gzymsów na pochylni P1, prace porządkowe,

- M-3: Prace porządkowe, Poprawa powierzchni betonowych konstrukcji obiektu, Schody skarpowe – przygotowanie podłoża i montaż stopni schodów skarpowych

- WD-4: Szalowanie i zbrojenie niszy dylatacyjnej podpora A i C, betonowanie ławy pod schody skarpowe S2, montaż stopni schodów skarpowych S2

- WD-4A: Szalowanie płyty przejściowej podpora B, Pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpora B

- WD-5: Montaż schodów skarpowych S1, S2, S3 i S4, betonowanie kap chodnikowych w srefach przydylatacyjnych

- WD-6: Szalowanie poprzecznicy

- WD-7: Roboty ziemne – wykonywnie zasypki podpora P2, zbrojenie i szalowanie płyty przejściowej podpora P1, montaż rury osłonowej

- M-8: Montaż deski gzymsowej i krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych, montaż kolektora, Betonowanie ścianki zaplecznej podpora P1 nitka prawa etap I, betonowanie ścianki zaplecznej-podpora P1 nitka lewa etap II

- WD-9: Układanie papy pod kapy chodnikowe

- WD-10: Szalowanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe podpora P1 i P3, Układanie papy pod kapy chodnikowe

- E-11: Zbrojenie i szalowanie wnęki dylatacyjnej

- WD-12: Zbrojenie i szalowanie wnęk strefy zakotwienia

- PP-2:

- PP-4A: Zasypka konstrukcji wlotu

- PP-4B: Wymiana gruntu pod konstrukcje wylotu, Wykonywanie betonu podkładowego pod konstrukcje wylotu etap II, Zbrojenie i szalowanie ławy fundamentowej konstrukcji wylotu

- PP-6: Montaż schodów skarpowych

Tydzień 29.04.2019-04.05.2019

- WD-1: Przygotowywanie ustroju nośnego do hydrofobizacji, Szalowanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe na dojeździe podpora P1, zbrojenie kap chodnikowych na dojeździe podpora P5, montaż prefabrykatów konstrukcji oporowej, wykonywanie przyłącza kolektora odwodnieniowego do studni podpora P5

- K-2: Układanie nawierzchnioizolacji na ustroju nośnym i schodach; Szalowanie i zbrojenie gzymsów

- M-3: Schody skarpowe – montaż stopni schodów skarpowych

- WD-4: Zabetonowanie podkładu pod schody S1

- WD-6: Szalowanie poprzecznicy, podlewanie trawy, zasypka płyty przejściowej

- WD-7: Roboty ziemne – wykonywanie zasypki podpora P2, montaż rury osłonowej, zbrojenie płyty przejściowej – podpora P1

- M-8: Montaż deski gzymsowej i krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych, montaż kolektora,

- WD-9: Montaż desek gzymsowych oraz krawężnika kamiennego

- WD-10: Montaż kolektora

- E-11: Zbrojenie i szalowanie wnęki dylatacyjnej

- WD-12: Zbrojenie i szalowanie wnęk strefy zakotwienia, zbrojenie fundamentu konstrukcji oporowej – podpora P1

- PP-4A: Zasypka konstrukcji wlotu

- PP-4B: Zbrojenie i szalowanie ławy fundamentowej konstrukcji wylotu