Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2019-05

05-2019

Tydzień 06.05.2019-12.05.2019

- WD-1: zbrojenie kap chodnikowych na gruncie podpora P5 i P1, betonowanie podkładu betonowego pod kapy na dojazdach podpora P1, montaż prefabrykatów oraz wykonywanie izolacji konstrukcji oporowej, montaż i zasypywanie kolektora w strefie przyłącza wraz z montażem przejścia szczelnego, przygotowanie krawężników do montażu, przygotowanie podłoża pod schody skarpowe, prace porządkowe, montaż deski gzymsowej – kapa na gruncie podpora P5, schody skarpowe – wykonanie fundamentów pod schody S1 i S2, układanie stopni na schodach S3 i S4, hydrofobizacja ustroju nośnego, układanie nawierzchnioizolacji na kapach w strefach przy dylatacjach, prefabrykacja zbrojenia na gzyms na konstrukcji oporowej

- K-2: zbrojenie i szalowanie gzymsów na pochylni podpora P1 i P4, demontaż BHP przed montażem balustrad, betonowanie gzymsów na pochylni P1 etap 3

- M-3: montaż stopni i obrzeży schodów skarpowych, roboty ziemne – wykonywanie zasypki podpór od strony rzeki, profilowanie stożków

- WD-4: betonowanie nisz dylatacyjnych od strony przęsła podpora A i C, zasypka podpory C, montaż schodów dla obsługi, przygotowanie powierzchni płyt przejściowych do wykonania izolacji lekkiej, wykonywanie izolacji płyty przejściowej, zbrojenie i szalowanie niszy dylatacyjnej od strony zasypki podpora A i C

- WD-5: zasypka podpory B, montaż odwodnienia za przyczółkiem A, wykop pod kapy chodnikowe na gruncie, wykonywanie izolacjonawierzchni na kapach chodnikowych przy dylatacjach

- WD-6: szalowanie poprzecznicy, zasypka za przyczółkami, wykonanie zasypki płyt przejściowych, darniowanie stożków, zbrojenie i szalowanie dylatacji

- WD-7: roboty ziemne – wykonywanie zasypki podpora P2, montaż rury osłonowej, darniowanie stożków, montaż dylatacji, montaż kolektora

- M-8: montaż deski gzymsowej i krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych, montaż kolektora, wykonywanie zasypki podpora P1

- WD-9: montaż desek gzymsowych, montaż krawężnika

- WD-10: zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty przejściowej podpora P1 i P3

- E-11: zbrojenie i szalowanie wnęki dylatacyjnej, montaż desek gzymsowych i krawężników kamiennych

- WD-12: zbrojenie i szalowanie wnęk strefy zakotwienia, betonowanie wnęk zakotwienia, zbrojenie i szalowanie podwaliny umocnienia stożka, szalowanie fundamentów konstrukcji oporowej – podpora P1

- PP1: schody skarpowe – przygotowanie podłoża, wykonanie wykopu pod schody skarpowe S1

- PP-4B: betonowanie ławy fundamentowej pod ścianę wylotu, zbrojenie i szalowanie ławy fundamentowej pod ścianę wlotu, zbrojenie i szalowani ściany wlotu

- PP-6: montaż schodów skarpowych

Tydzień 13.05.2019-18.05.2019

- WD-1: Zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych na gruncie podpora P5 i P1, schody skarpowe –układanie stopni na schodach S1 i S2  , montaż schodów publicznych, betonowanie kap chodnikowych na gruncie podpora P1 etap 1, wykonywanie i szalowanie warstwy wyrównawczej pod prefabrykaty konstrukcji oporowej, przygotowanie powierzchni fundamentów pod izolację lekką, roboty ziemne – wykonywanie zasypki fundamentu przyczółka P1, dosypywanie stożków skarpowych, wykonywanie zasypki fundamentów schodów publicznych, montaż balustrad, montaż deski gzymsowej i krawężnika na kapach chodnikowych na gruncie, podpora P5, prefabrykacja zbrojenia gzymsów zwieńczających konstrukcje oporową, szalowanie betonu wyrównawczego pod konstrukcje oporową etap 2

- K-2: Szalowanie gzymsów na pochylni podpora P4 i P1, betonowanie gzymsów zwieńczających pochylnie P4 i P1, montaż dylatacji, rozszalowanie gzymsów na pochylni P1, prace porządkowe

- M-3: Profilowanie stożków skarpowych

- WD-4: Zbrojenie i szalowanie niszy dylatacyjnej od strony zasypki podpora A i C, betonowanie niszy dylatacyjnej od strony zasypki podpora A

- WD-4A: Zbrojenie i szalowanie niszy dylatacyjnej od strony zasypki podpora A i C, montaż schodów skarpowych, betonowanie niszy dylatacyjnej od strony zasypki podpora B

- WD-5: Szalowanie i przygotowanie do wykonania chudziaka pod kapy chodnikowe na gruncie, betonowanie chudziaka pod kapy chodnikowe na gruncie kapa K5 i K8, szalowanie chudziaka pod kapy na gruncie kapa K2 i K11, betonowanie chudziaka pod kapy chodnikowe na gruncie kapa K2, przygotowanie do montażu siatek zbrojeniowych kap na gruncie, betonowanie chudziaka pod kapy na gruncie (K11), betonowanie chudziaka pod kapy na gruncie etap II (K2 i K8)

- WD-6: Szalowanie poprzecznicy, zbrojenie i szalowanie dylatacji, szalowanie betonu podkładowego pod kapy na dojazdach

- WD-7: Szalowanie i wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe na podporze P2, montaż kolektora, zbrojenie i szalowanie wnęk dylatacyjnych, zbrojenie płyt przejściowych na podporze P2

- M-8: Montaż deski gzymsowej i krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych, roboty ziemne – wykonywanie zasypki podpory P2, P1 i P7, montaż dylatacji, montaż schodów skarpowych, szalowanie betonu podkładowego pod płyty przejściowej podpór P1 i P7

- WD-9: Montaż dylatacji, montaż krawężnika, zbrojenie wnęk dylatacyjnych, roboty ziemne – wykonywanie zasypki podpór P1 i P3

- WD-10: Montaż dylatacji, montaż deski gzymsowej i krawężnika, zbrojenie wnęk dylatacyjnych, roboty ziemne – wykonywanie zasypki podpór P1 i P3, zbrojenie wnęk dylatacyjnych

- E-11: Montaż deski gzymsowej i krawężnika

- WD-12: Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścianki zaplecznej – podpora P1 i P3, betonowanie podwaliny umocnienia stożka – podpora P1, szalowanie i betonowanie ściany konstrukcji oporowej – podpora P1, szalowanie i betonowanie podwaliny umocnienia stożka – podpora P3

- PP-4B: Betonowanie ławy pod ścianę lotu, szalowanie, zbrojenie i betonowanie ściany wylotu

- PP-6: Montaż schodów skarpowych

Tydzień 20.05.2019-25.05.2019

- WD-1: zbrojenie kap chodnikowych na gruncie podpora P1 i P5, dosypywanie stożków skarpowych, betonowanie kap chodnikowych na gruncie podpora P5, Zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych na gruncie podpora P1, montaż ścieków przykrawęznikowych

- K-2: szalowanie gzymsów na pochylni podpora P4, szalowanie dylatacji, rozszalowanie gzymsów na pochylni P1, prace porządkowe, betonowanie gzymsów na podporze 4, Szalowanie i zbrojenie gzymsów na podporach P1 i P4

- WD-4: zasypka przyczółka A i C, montaż paneli murów oporowych, wykonywanie nasypu pomiędzy obiektami WD4 a WD4A,

- WD-4A: zasypka przyczółka B, montaż paneli murów oporowych,

- WD-5: zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych na gruncie, betonowanie kap na gruncie etap 1. Podpora A, betonowanie podkładu pod kapy na gruncie w pasie rozdziału,

- WD-6: szalowanie i zbrojenie poprzecznicy, zbrojenie i szalowanie dylatacji, szalowanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe na dojazdach,

- WD-7: zbrojenie płyt przejściowych na podporze P2, zbrojenie wnęk dylatacyjnych, profilowanie płyty UN,

- M-8: montaż deski gzymsowej i krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych, wykonywanie betonu podkładowego pod płytę przejściową P7, zbrojenie płyt przejściowych podpora P1 i P7, profilowanie płyty UN, zbrojenie wnęk dylatacyjnych

- WD-9: szalowanie betonu podkładowego pod płytę przejściową P1 i P3, zbrojenie wnęk dylatacyjnych, wykonywanie betonu podkładowego pod płytę przejściową P1 i P3

- WD-10: zbrojenie wnęk dylatacyjnych, montaż krawężnika, profilowanie stożków podpór P1 i P3, wykonywanie izolacji cienkiej płyty przejściowej,

- E-11: montaż deski gzymsowej nitka prawa, profilowanie płyty UN nitka lewa,

- WD-12: przygotowanie powierzchni płyty UN pod izolacje z papy, szalowanie ścianki zaplecznej – II etap podpora P1 i P3,

- PP3: zbrojenie i szalowanie konstrukcji ściany wlotu, montaż schodów skarpowych

- PP4A: betonowanie kap chodnikowych na gruncie podpora P5, dosypywanie stożków skarpowych,

- PP-4B: rozszalowanie ściany wylotu, szalowanie i zbrojenie ściany wlotu,

- PP-6: montaż schodów skarpowych,

Tydzień 27.05.2019-02.06.2019

- WD-1: zbrojenie, szalowanie i betonowanie kap chodnikowych na gruncie podpora P1, montaż ścieków przykrawęznikowych, montaż krawężników, humusowanie stożków skarp, darniowanie skarp

- K-2: szalowanie i zbrojenie gzymsów na podporach P1 i P4, betonowanie gzymsów na podporze P1

- M-3: humusowanie stożków skarp, darniowanie skarp,

- WD-4: szalowanie i zbrojenie wnęk dylatacyjnych podpora A i C, zasypka i montaż murów oporowych podpora C, zasypka przyczółka AC, montaż paneli murów oporowych, montaż ścieków przykrawężnikowych, montaż papy w strefach dylatacyjnych podpora A,

- WD-4A: szalowanie i zbrojenie wnęk dylatacyjnych podpora A, szalowanie i zbrojenie wnęk dylatacyjnych na ustroju nośnym, zasypka i montaż murów oporowych podpora A, zasypka przyczółka A, montaż papy w strefach przydylatacyjnych podpora B

- WD-5: betonowanie kap chodnikowych na gruncie (1. Etap) podpora A, betonowanie ław pod krawężniki, montaż krawężników na dojazdach do obiektu, montaż krawężników podpora A i B

- WD-6: szalowanie i zbrojenie poprzecznicy, szalowanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe na dojazdach, wykonanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe na dojazdach, zbrojenie kap na dojazdach podpora D, zbrojenie wnęk dylatacyjnych,

- WD-7: zbrojenie płyt przejściowych na podporze P2, zbrojenie i szalowanie wnęk dylatacyjnych, przygotowanie powierzchni płyty przejściowej pod izolację

- M-8: zbrojenie kap chodnikowych, zbrojenie płyt przejściowych podpora P1 i P7, profilowanie płyty UN, zbrojenie wnęk dylatacyjnych, zbrojenie kap chodnikowych – kapy zewnętrzne, zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych podpora P7, betonowanie kap chodnikowych – kapy zewnętrzne nitka lewa

- WD-9: wykonywanie betonu podkładowego pod płytę przejściową P1 i P3, zbrojenie i szalowanie wnęk dylatacyjnych, zbrojenie płyt przejściowych podpora P1 i P3

- WD-10: zbrojenie wnęk dylatacyjnych, montaż krawężnika, wykonywanie izolacji cienkiej płyty przejściowej, zbrojenie i szalowanie wnęk dylatacyjnych, zbrojenie kap chodnikowych

- E-11: montaż deski gzymsowej nitka prawa, profilowanie płyty UN nitka lewa, wykonywanie primera pod papę na wnękach dylatacyjnych podpora A i C, wykonywanie zasypki płyty przejściowej podpora A i C, układanie papy na wnękach dylatacyjnych podpora A i C, szalowanie betonu podkładowego pod kapy na dojazdach podpora C

- WD-12: betonowanie ścianki zaplecznej II etap podpora P1 i P3, przygotowanie powierzchni konstrukcji oporowej oraz ścianki zaplecznej pod izolację cienką, przygotowanie powierzchni płyty UN pod izolację z papy

- PP-4B: rozszalowanie ściany konstrukcji wlotu, zasypka wylotu, szalowanie konstrukcji półek dla zwierząt